Czego się obawiamy

Czwartek, 14 stycznia 2010

Najczęściej spotykane uwagi związane z procesem zmian granic miasta Przemyśla.

I. Koszty związane ze zmiana dokumentów (dowód osobisty, prawo jazdy, etc.)


Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 roku w sprawie opłat za wydanie dowodu osobistego (Dz.U. Nr 105 poz. 1110 z póź. zm.) nie pobiera się opłat za wydanie dowodu osobistego od osób zobowiązanych do jego wymiany z powodu zmiany kodu pocztowego, administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub numeru lokalu.

Zgodnie z Uchwałą Nr 231/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 października 2007 roku zwalnia się z opłat z tytułu wydania nowego dowodu rejestracyjnego i nowego prawa jazdy w przypadku, gdy zmiana adresu została spowodowana zmianami administracyjnymi.

II. Utrudnienie w kontaktach z urzędami (bliższy dojazd do gminy niż miasta) oraz trudniejszy dostęp do osób podejmujących decyzje w ważnych sprawach (łatwiejszy dostęp do wójta niż prezydenta miasta)

- W przypadku mieszkańców gminy Przemyśl, faktem jest, że wszystkie urzędy gminne znajdują się na terenie miasta Przemyśla, tak więc nie nastąpią w tym względzie żadne zmiany ani utrudnienia. W przypadku sołectwa Prałkowce z położonego w bezpośrednim sąsiedztwie Przemyśla, odległości od miejsca zamieszkania do urzędów na terenie miasta zasadniczo nie zmienią się.

- W celu utrzymywania stałych kontaktów między mieszkańcami Przemyśla a Urzędem Miejskim jak i Radnymi Rady Miejskiej na terenie miasta funkcjonują Rady Osiedla, gdzie pełnione są dyżury przez radnych i organizowane są spotkania z prezydentem, naczelnikami wydziałów oraz dyrektorami poszczególnych jednostek samorządowych. Takie Rady Osiedla zostaną wybrane również na terenach przyłączonych do miasta. W Urzędzie Miejskim w wyznaczony dzień tygodnia mieszkańcy miasta przyjmowani są przez prezydenta i jego zastępców, a codziennie przez naczelników wydziałów. Ponadto w  urzędzie istnieje stanowisko ds. skarg, wniosków i interwencji, służące mieszkańcom w godzinach otwarcia.

III. Obawa przed wzrostem opłat podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, od środków transportu, posiadania psa, etc.

Po poszerzeniu granic, mieszkańcy przyłączonych terenów nie będą płacić większych podatków. Świadczą o tym przeprowadzone porównania obowiązujących stawek podatku w Gminie Przemyśl i Gminie Krasiczyn, w stosunku do stawek Miasta Przemyśla.

Porównanie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Przemyśla oraz sąsiednich gmin przedstawiono w tabeli:

 

Lp.

Przedmiot opodatkowania

Miasto Przemyśl od 2009r.

Gmina Przemyśl od 2007r.

Gmina Krasiczyn od 2010r.

1.

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,68

0,68

0,68

2.

Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

3,65

3,65

3,74

3.

Grunty pozostałe w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,34

0,34

0,15

4.

Budynki lub ich części mieszkalne

0,55

0,55

0,58

5.

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

18,2

18,2

16

6.

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

8,66

8,66

9,24

7.

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń medycznych

3,75

3,75

3,7

8.

Pozostałe budynki w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

6,1

6,1

5,25

Domy letniskowe6,41

9.

Budowle związane z prowadzeniem działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

1%

-

-

10.

Budowle związane z prowadzeniem działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

1,4 %

-

-

11.

Budowle pozostałe

2%

2%

2%

 

O pozostałych podatkach można przeczytać:

  • na stronie Urzędu Miasta w dziale „Informacja o podatkach i opłatach obowiązujących w 2010 roku”
  • w artykule "Pozostałe podatki" (PDF)

IV. Utrata możliwości korzystania z programów unijnych skierowanych na obszary wiejskie

Stwierdzenie, że większość programów unijnych jest skierowana „zwłaszcza na wieś" jest błędne. Rezygnacja ze statusu gminy czy miejscowości wiejskiej zamyka, co prawda drogę ubiegania się o środki przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich, ale równocześnie umożliwia ubieganie się o środki finansowe z innych Programów, które dotychczas były niedostępne ze względu na liczbę mieszkańców, możliwości finansowe czy też formę prawną. Pojawiają się możliwości większego korzystania ze środków Programów Operacyjnych takich jak Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka czy Rozwój Polski Wschodniej. Należy też podkreślić, że rolnicy, których gospodarstwa rolne znajdą się w granicach miasta nie stracą możliwości modernizacji i unowocześniania swojej działalności czy otrzymywania dopłat do produkcji.

 

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum dyskusyjnym