Skwer Reni Spiegel

  "Skwer Reni Spiegel"


Stowarzyszenie Forum Rozwoju Przemyśla z przyjemnością prezentuje Państwu projekty aranżacyjne skweru położonego w Przemyślu przy ulicy Słowackiego, przylegającego do dawnej synagogi Scheinbacha (znanej również jako była siedziba biblioteki miejskiej), jako miejsce upamiętniające postać Reni Spiegel.

Przedstawione prace koncepcyjne są wynikiem współpracy nawiązanej w październiku 2022 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Forum Rozwoju Przemyśla a Instytutem Sztuk Projektowych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

 W ramach tej inicjatywy, Stowarzyszenie zaproponowało, aby studenci w ramach zajęć dydaktycznych opracowali projekty koncepcyjne, mające na celu przekształcenie przestrzeni skweru w miejsce upamiętniające postać Reni Spiegel. Dzięki temu, skwer miałby szansę stać się miejscem, które przypominałoby o życiu i twórczości tej niezwykłej postaci, ściśle związanej z historią Przemyśla.

Zadanie to zostało zrealizowane przez studentów III roku Architektury Wnętrz: Ewelinę Lisowską, Katarzynę Czarnota, Mateusza Szerugę, Natalię Filipek, Sylwię Kowalska-Banat oraz Sylwię Sobejko.

Z ramienia Stowarzyszenia Forum Rozwoju Przemyśla, projekt koordynował Grzegorz Kość, zaś ze strony uczelni dr Anna Kałamarz-Kucz – Dyrektor Instytutu Sztuk Projektowych PANS oraz mgr inż. Marta Bochenek-Bartnicka – pracownik naukowy Instytutu Sztuk Projektowych PANS.

Wszystkie przedstawione projekty są efektem analizy funkcji, formy oraz przestrzeni, dostosowane do kontekstu historycznego i kulturowego miejsca. Koncepcje te mają na celu zbadanie potencjału architektonicznego oraz urbanistycznego skweru, uwzględniając potrzeby społeczne, estetyczne i funkcjonalne.

Należy podkreślić, że projekty mają charakter koncepcyjny, co oznacza, że ich celem jest prezentacja różnych podejść oraz możliwości zagospodarowania skweru. W ramach tego procesu, przedstawione prace stanowią podstawę do dalszych analiz oraz ewentualnych modyfikacji.

Pragniemy zwrócić uwagę, że wybór miejsca nie był przypadkowy. Skwer ten sąsiaduje z kamienicą przy ulicy Słowackiego 19, która ma szczególne znaczenie w życiu Reni, gdyż to właśnie miejsce było jednym z tych, w których zamieszkiwała w czasie wojny w Przemyślu. Wyeksponowanie tego miejsca ma na celu przybliżenie historii Reni Spiegel oraz uczczenie jej pamięci w kontekście historycznym, zarówno dla mieszkańców Przemyśla, jak i odwiedzających nasze miasto.

 

 Życie i twórczość Reni Spiegel.. 

 

 

 Renia przy pominiku Adama Mickiewicza w Przemyślu, rok 1930, źródło: www.smithsonianmag.com

Renia Spiegel (ur. 18 czerwca 1924 w Uhryńkowcach, w ówczesnym powiecie zaleszczyckim w województwie tarnopolskim, zm. 30 lipca 1942 w Przemyślu) była polską Żydówką, autorką pamiętnika i wierszy z okresu Holocaustu. Urodziła się jako córka Róży i Bernarda Spiegela. Jej ojciec pełnił funkcję zarządcy dóbr w Uhryńkowcach, gdzie Renia wychowała się. Miała młodszą siostrę, Arianę, która w dwudziestoleciu międzywojennym występowała jako dziecięca aktorka, nazywana przez prasę „polską Shirley Temple”.

 Renia z jej najlepszą przyjaciółką, Norą, w Przemyślu w 1938 roku, rok przed inwazją Niemiec na Polskę, źródło: www.smithsonianmag.com

W styczniu 1939 roku Renia zamieszkała z dziadkami w Przemyślu, uczęszczając do Gimnazjum Żeńskiego im. Marii Konopnickiej, gdzie publikowała swoje wiersze w tamtejszej gazetce szkolnej. Od 31 stycznia 1939 roku prowadziła pamiętnik spisany na prawie 700 stronicach. Po polskiej wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku i agresji ZSRR na Polskę, Renia i jej siostra znalazły się w części Przemyśla pod okupacją sowiecką. Po agresji III Rzeszy na ZSRR i zajęciu całego Przemyśla przez Niemców, została osadzona w miejscowym getcie. Renia została zastrzelona przez niemieckiego żołnierza w 1942 roku. Miała wówczas niespełna 18 lat.

Pocztówka przedstawiająca ul. Słowackiego w Przemyślu. Na pierwszym planie po prawej stronie widoczna kamienica nr 19, w której mieszkała Renia wraz z dziadkami, [lata 30. XX wieku], Zbiór pocztówek..., 1591/0/1/402, źródło: Archiwum Państwowe w Przemyślu.

Jej pamiętnik, odnaleziony po 70 latach w jednej z nowojorskich skrytek bankowych, okazał się prawdziwą sensacją. Renia Spiegel, nazywana również „polską Anną Frank”, zaczęła prowadzić go jako piętnastolatka, mieszkając z siostrą u dziadków w Przemyślu.

Jedna ze stron pamienika Reni, źródło: Fundacja Reni Spiegel. 

W pamiętniku oprócz relacji z trudnego życia w czasie wojny, Renia zamieściła również swoje natchnione wiersze, będące wyrazem jej wrażliwości i talentu. Dziennik Reni Spiegel to wstrząsające świadectwo epoki i jeden z najbardziej poruszających dokumentów czasu wojny. 

 Kamienica przy ulicy Słowackiego 19 obecnie, fot. Grzegorz Kość - Forum Rozwoju Przemyśla.

 Opisywana przez Renię wojenna rzeczywistość pełna jest dramatycznych zdarzeń, takich jak ucieczki przed nalotami bombowymi, znikanie kolejnych żydowskich rodzin czy tworzenie getta, ale także tęsknotę za matką oraz jej pierwsze zauroczenie i miłość do Zygmunta Schwarzera. Wiersze zawarte w dzienniku stanowią niezwykły element twórczości Reni i przyczyniają się do głębszego zrozumienia jej uczuć oraz doświadczeń.

 Wiersz Reni zapisany w pamiętniku pod datą 1.XI.1939 r.

Dziennik kończy się wpisem sporządzonym przez Zygmunta, który relacjonuje, że Renia jest w ukryciu, podobnie jak jego rodzice, ale nie udaje mu się ich uratować. Pamiętnik kończą zapisane przez Zygmunta trzy mrożące krew w żyłach zdania: "Trzy strzały! Trzy życia stracone! Wszystko, co słyszę, to strzały, strzały, strzały".

Publikacja dziennika Reni Spiegel stała się sensacją, a jej historia dotarła do czytelników na całym świecie. Dzięki temu, młoda autorka, która straciła życie w wyniku okrutnej wojny, pozostaje żywa w pamięci i świadomości wielu osób, które poznają jej historię i doświadczenia. Właśnie dlatego plac ma być miejscem upamiętnienia Reni, aby przypominać o jej życiu, twórczości i tragicznym losie. Na kanwie tej poruszającej historii w 2019 roku powstał film dokumentalny w reżyserii Tomasza Magierskiego, który dodatkowo przyczynił się do rozpowszechnienia wiedzy o Reni - jej życiu, twórczości i tragicznym losie.

 

 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO SKWERU

 

Skwer zlokalizowany przy ulicy Słowackiego – w ścisłym centrum miasta, w sąsiedztwie domów mieszkalnych z XIX i XX w. Od strony wschodniej do skweru przylega dawna Synagoga Scheinbacha (do niedawna siedziba biblioteki miejskiej). Obecnie teren ten wykazuje szereg istotnych problemów zarówno z perspektywy technicznej, jak i urbanistycznej oraz architektonicznej. Skwer ten stanowi obszar zdegradowany, co wyraźnie wpływa na jakość przestrzeni publicznej oraz percepcję tego miejsca przez mieszkańców i użytkowników.

 Skwer współcześnie - fot. Grzegordz Kość - Forum Rozwoju Przemyśla

Pod względem technicznym, obserwujemy fatalny stan nawierzchni chodników charakteryzujący się licznymi ubytkiami, spękaniami i nierównościami, zwiększa to ryzyko potknięć i upadków, a także utrudnia swobodne poruszanie się po tym obszarze, zwłaszcza dla osób o ograniczonej mobilności. Uszkodzenia i korozja elementów oświetleniowych powodują, że skwer traci swoją funkcjonalność i estetykę. 

 Stan obecny skweru, fot. Grzegorz Kość - Forum Rozwoju Przemyśla

W kontekście urbanistycznym, skwer wydaje się być odizolowany od otaczającej zabudowy i przestrzeni miejskiej, co sprawia, że jest słabo zintegrowany z otoczeniem. Brak wyraźnych połączeń pieszego ruchu oraz nieczytelność układu przestrzennego prowadzą do zminimalizowania przepływu osób w obrębie tego terenu. W rezultacie, skwer staje się mało atrakcyjny i nieodwiedzany przez mieszkańców.

Stan obecny skweru, fot. Grzegorz Kość - Forum Rozwoju Przemyśla

Z punktu widzenia architektonicznego, przestrzeń skweru nie prezentuje spójności stylistycznej, a występujące tu materiały i formy nie nawiązują do charakteru otaczającej zabudowy. Zaniedbanie zieleni, nieuregulowane krzewy i drzewa, jak również brak wyrazistego układu kompozycyjnego, wpływają na odbiór estetyczny tego miejsca.

 Stan obecny skweru, fot. Grzegorz Kość - Forum Rozwoju Przemyśla

Podsumowując, stan istniejący skweru wymaga kompleksowej rewitalizacji oraz interwencji zarówno w aspekcie technicznym, jak i urbanistycznym oraz architektonicznym. Przebudowa tego miejsca powinna uwzględniać poprawę jakości infrastruktury, zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej oraz integrację z otaczającym kontekstem miejskim.

 

Założenia projektowe do aranżacji skweru jako miejsce pamięci 

i twórczości Reni Spiegel.

W celu aranżacji skweru jako miejsca pamięci i twórczości Reni Spiegel, zaproponowano następujące interwencje urbanistyczne, architektoniczne i estetyczne:

1. Rewitalizacja i modernizacja infrastruktury: Wprowadzenie elementów małej architektury, takich jak ławki, kosze na śmieci i oświetlenie, będzie kluczowa dla poprawy funkcjonalności i estetyki skweru. Ponadto, renowacja nawierzchni chodników, z zastosowaniem trwałych i estetycznych materiałów, zapewni wygodne i bezpieczne poruszanie się po przestrzeni skweru.

2. Zieleń i układ kompozycyjny: W przedstawionych projektach zaproponowano przemyślane zagospodarowanie zieleni, takie jak uporządkowanie istniejących krzewów i drzew, a także wprowadzenie nowych nasadzeń, które będą nawiązywać do wrażliwości i twórczości Reni Spiegel. Utworzenie czytelnych alejek i otwartych przestrzeni umożliwi organizację wydarzeń kulturalnych oraz stworzenie przestrzeni do wypoczynku i kontemplacji.

3. Elementy artystyczne i edukacyjne: W ramach zagospodarowania skweru, zaproponowano umieszczenie elementów rzeźbiarskich, instalacji czy tablic informacyjnych, które będą nawiązywać do życia i twórczości Reni Spiegel. Elementy te będą miały na celu upamiętnienie jej osoby oraz zwrócenie uwagi na jej działalność jako autorki dziennika i poetki w okresie Holocaustu.

4. Strefa edukacyjna i kulturalna: Przedstawione koncepcje proponują wydzielenie części skweru jako strefy edukacyjnej, gdzie poprzez tablice informacyjne, interaktywne elementy czy ekspozycje, będzie można poznać historię Reni Spiegel, jej twórczość oraz kontekst historyczny, w którym żyła.

5. Integracja z otoczeniem: Zaprojektowanie i realizacja przemyślanych połączeń pieszych oraz ułatwienie dostępu do skweru z sąsiednich ulic i przestrzeni miejskich przyczyni się do lepszego zintegrowania tego miejsca z otoczeniem oraz uczyni go bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców i turystów.

Wdrożenie tych propozycji aranżacji skweru jako miejsca pamięci i twórczości Reni Spiegel pozwoli na stworzenie przestrzeni, która z jednej strony będzie podkreślać pamięć o Reni Spiegel oraz upowszechniać wartości przez nią wyrażane, a z drugiej - stanie się atrakcyjnym i funkcjonalnym miejscem dla mieszkańców i osób odwiedzających Przemyśl.

 

Projekty koncepcyjne aranżacji skweru wykonane przez studentów 

III roku na kierunku "Architektura Wnętrz" 

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

 

Projekt Sylwii Sobiejko

Projekt adaptacji skweru przed Synagogą Scheinbacha w Przemyślu ma na celu stworzenie harmonijnej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Miejsce to ma stać się oazą wypoczynku i rekreacji biernej, a także upamiętnić Renię Spiegel, młodą poetkę, której wiersze będą integralną częścią koncepcji aranżacji skweru.

Rozplanowanie przestrzeni skupia się na tworzeniu przyjaznej atmosfery dla mieszkańców i turystów, zachęcając do spędzania tu czasu. Układ komunikacyjny skweru został zaprojektowany w taki sposób, aby nawiązywał do naturalnego terenu, stąd nadano mu układ kaskadowy. Dodatkowo, z lewej strony skweru zaplanowano podjazd, który umożliwi dostęp dla osób niepełnosprawnych, jak również służyć będzie do wjazdu pojazdów.

Najważniejsze elementy projektu to:

  • Fontanna, która stanie się centralnym punktem skweru. Wystające z niej kamienne bloki będą inskrypcjami z wierszami Reni Spiegel, co nada miejscu unikalny, artystyczny charakter.
  • Scena do prezentacji artystycznej, która pozwoli na organizowanie różnych wydarzeń kulturalnych, takich jak koncerty, recitale czy spektakle.
  • Ławki o innowacyjnej formie, które nie tylko zapewnią miejsce do siedzenia, ale staną się ciekawym elementem architektonicznym skweru.
  • Tarasowe nasadzenia roślinne, które wprowadzą do miejskiego krajobrazu odrobinę natury, poprawiając estetykę miejsca i tworząc przyjemne tło dla odpoczynku i rekreacji.

Założeniem jest, aby skwer przed Synagogą Scheinbacha stał się miejscem, które łączy historię, kulturę i naturę, tworząc unikalne miejsce na mapie Przemyśla.

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 Projekt Katarzyny Czarnoty

Podczas procesu tworzenia koncepcji adaptacji skweru, nadrzędnym celem było stworzenie miejsca, które upamiętniłoby życie Reni Spiegel, polskiej Żydówki, która tragicznie zginęła podczas Holocaustu. W projekcie zaplanowany, by przestrzeń ta nie była jedynie miejscem pamięci, ale również przyjaznym i dostępnym punktem spotkań dla wszystkich mieszkańców miasta i jego gości.

Na obszarze skweru umieszczono monumenty z wyrytymi fragmentami z pamiętnika Reni oraz informacjami o jej życiu. W ten sposób, każdy odwiedzający skwer będzie miał szansę zapoznać się z jej twórczością, a przez to również z jej historią.

Ławki, które zostały umieszczone pod drzewami, mają stworzyć atmosferę spokoju i wyciszenia, sprzyjającej refleksji. Mają one również stanowić wygodne miejsca do czytania książek lub po prostu spędzania czasu na świeżym powietrzu.

By skwer był przyjazny również po zmroku, zaplanowano zainstalowanie lamp oraz led, które zapewnią odpowiednie oświetlenie. Ich delikatne światło stworzy ciepłą, przytulną atmosferę, zachęcając do odwiedzin niezależnie od pory dnia.

Chcąc zbliżyć odwiedzających do natury, postawiono na elementy takie jak woda i zieleń. Fontanna i liczne nasadzenia roślinne mają za zadanie wprowadzić odrobinę naturalnego środowiska do miejskiej przestrzeni, umożliwiając kontakt z naturą w centrum miasta.

Podsumowując, koncepcja adaptacji skweru to przede wszystkim połączenie upamiętnienia Reni Spiegel z tworzeniem przestrzeni miejskiej, która jest otwarta i przyjazna dla wszystkich, a jednocześnie pozwala na chwilę wytchnienia od miejskiego zgiełku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projekt Sylwii Kowalskiej-Banat

Koncepcja adaptacji skweru została stworzona na podstawie inspiracji elementami, które otaczają plac, w szczególności najbliższym budynkiem przy skwerze czyli Synagogą Scheinbacha. Detalami jej dawnej elewacji oraz funkcją, którą kiedyś pełniła. Istotnym fragmentem koncepcji jest postać polskiej żydówki Renii Spiegel, która w czasie wojny mieszkała w Przemyślu przy ulicy Słowackiego i to właśnie jej pamięci jest poświęcony ten plac. Projekt zakłada stworzenie pewnej osi widokowej w, której centralnym punktem jest tak zwane „serce placu” czyli metalowy słup, w którym są wycięte wybrane wiersze z pamiętnika Renii Spiegel. Konstrukcja ta w godzinach wieczornych będzie podświetlana, przez co można podziwiać wyjątkową grę świateł. Komfortowe miejsca do wypoczynku, z jasnej okleiny mające elementy podświetlenia, kontrastują z bazaltową kostką brukową. Natomiast odosobnione ażurowe miejsce siedzące jest przykuwającym wzrok urozmaiceniem skweru. Przestrzeń sceny podkreśla szereg lamp, tworzące spójność stylistyczną z jasnoszarymi płytami na, których w przyszłości będzie występować wielu artystów. W centralnej części znajduje się, również wystawa gdzie w interesujący sposób można zobaczyć rodzinne zdjęcia z życia Renii. Dzięki układu funkcjonalnemu ciągi spacerowe prowadzą zawsze do głównej części placu. Funkcję nasadzenia ozdobnego pełni rozplenica japońska odmiana „little bunny”. Projekt obejmuje wycięcie istniejącego drzewa i w zamian nasadzenie dwóch lip srebrzystych oraz dwóch surmii bignoniowych. Przestrzeń skweru będzie nawiązywała w dużym stopniu do światła, które symbolizuje wspomnienie, przemijanie i nowy początek.

 

 

  

 

 

 

 

  

Projekt Eweliny Lisowskiej 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Projekt Natalii Filipek 

 

Głównym celem koncepcji adaptacji skweru przed budynkiem synagogi Scheinbacha w Przemyślu jest stworzenie przestrzeni oddającej cześć pamięci Reni Spiegel, polskiej Żydówki, której losy zbiegły się z tragiczną historią XX wieku. Projekt ten przewiduje przekształcenie istniejącej betonowej powierzchni w ciepłe i przyjazne platformy wykonane z drewna, co ma na celu nadanie miejsca bardziej naturalnego charakteru.

Po prawej stronie placu, widniejące w płytkim zbiorniku wodnym, monumenty narrują historię życia dziewczynki. W wodzie odbijają się delikatnie ich kontury, co nadaje miejscu niepowtarzalnego klimatu i dodaje głębi przekazywanemu przesłaniu.

Z myślą o komforcie użytkowników, zaprojektowano nie tylko drewniane ławki, które nocą są subtelnym źródłem światła, ale również leżanki. Na nich każdy będzie mógł wygodnie się ułożyć, czy to aby zanurzyć się w lekturze książki, czy po prostu odpocząć, zrelaksować się w ciszy i spokoju.

Projekt ten zakłada także dużą rolę zieleni. Przewiduje się nasadzenia różnorodnych gatunków roślin, które nie tylko ożywią przestrzeń, ale także pomogą w stworzeniu przyjemnej atmosfery. Ta zielona oaza w sercu miasta będzie stanowiła przeciwwagę dla otaczającej go przestrzeni, tworząc idealne miejsce do odpoczynku i refleksji.

 

 

 

Projekt Mateusza Szerugi

Jednym z wielu celów podczas tworzenia koncepcji adaptacji,  było upamiętnienie młodej przemyskiej Żydówki zamordowanej w przemyskim getcie Reni Spiegel. Autorki wielu wierszy oraz dziennika z czasów holocaustu.  Koncepcja placu im. Reni Spiegel  w założeniu ma zrywać z dotychczasową formą placu. Plac pomimo sąsiedztwa jednej z głównych arterii Przemyśla jest mało uczęszczanym miejscem, aby zachęcić do zatrzymania się czy odpoczynku wprowadzono więcej zieleni niskiej w postaci trawiastych ścieżek, różnobarwnych traw i krzewów. Liczne zielone kępki traw w płaszczyźnie placu sprzyjają poprawie wchłanianiu wody oraz uzupełniają braki zieleni w betonowej okolicy. Dla poprawienia komfortu cieplnego latem pojawia się fontanna z szklanymi monumentami. Na monumentach znajdują się nawiązania do patronki skweru jej wiersze oraz krótki życiorys. Ławki wokół fontanny są multimedialne, rozmieszczone wokół fontanny jak i „ trybunie” mają zachęcić do chwili odpoczynku lub zadumy przy akompaniamencie płynącej wody. Plac ma również pełnić funkcję gospodarza różnych wydarzeń kulturalnych konkursów recytatorskich, koncertów itp. Sprzyja temu budowa "trybuny", która jest nie tylko miejscem do siedzenia ale także zielonym ekranem który odbije lub pochłonie  większość niepożądanych dźwięków z ulicy. Nocą plac nabiera dodatkowego uroku, poprzez oświetlenie LED umieszczone na obrysie siedzisk oraz szklanych monumentów fontanny. Dodatkowo główna aleja oświetlana będzie latarniami dającymi przyjemne ciepłe światło.


 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Podziękowania   

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Przemyśla składa serdeczne podziękowania Pani dr Annie Kałamarz-Kucz – Dyrektorowi Instytutu Sztuk Projektowych Pańśtwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu – za otwartość na propozycję Stowarzyszenia dotyczącą zagospodarowania skweru jako miejsca pamięci Reni Spiegel oraz Pani mgr inż. Marcie Bochenek-Bartnickiej - pracownikowi naukowemu Instytutu, pod czujnym okiem której powstały prezentowane projekty koncepcyjne.

Szczególne podziękowania kierujemy do studentów III roku Architektury Wnętrz: Pani Ewelinie Lisowskiej, Katarzynie Czarnota, Mateuszowi Szeruga, Natalii Filipek, Sylwii Kowalskiej-Banat oraz Sylwii Sobejko. Wasza praca, pełna zaangażowania i profesjonalizmu, przyczyniła się do powstania niezwykłych projektów aranżacji skweru ku pamięci Reni Spiegel, które pomogły przybliżyć postać Reni Spiegel oraz podkreślić wielokulturowe dziedzictwo Przemyśla. Jesteśmy wdzięczni za Wasz wkład i nieocenioną pomoc.

Stowarzyszenie z niecierpliwością oczekuje na dalszą owocną współpracę z Instytutem Sztuk Projektowych, mając przekonanie, że nasze wspólne działania przyczynią się do podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej oraz promowania kulturowego dziedzictwa Miasta Przemyśla.

 

 --------------------------------------------------------------------------


O Instytucie Sztuk Projektowych PANS słów kilka.. 

Instytut powstał 1 października 2022 r. i obejmuje kierunki: Projektowanie Graficzne i Architekturę Wnętrz. Instytut funkcjonuje w ramach Wydziału Nauk Technicznych i Sztuk Projektowych w PANS w Przemyślu.

Nowoczesna baza lokalowa oraz infrastruktura i zaplecze techniczne, jakim dysponuje ISP przeznaczone są dla studentów architektury wnętrz (I stopnia) i projektowania graficznego (studia I i II stopnia). Studenci tych kierunków realizują program studiów, korzystając głównie z pracowni projektowych i artystycznych, w skład których wchodzą trzy pracownie komputerowe (2D, 3D), sala audiowizualna, pracownia malarstwa i rysunku, pracownie projektowe, pracownia grafiki warsztatowej, studio fotograficzne, modelarnia oraz galeria „Świetlik,” o łącznej powierzchni łącznie 1200 m2. Koszt inwestycji to – bagatela! – ok. 4 miliony złotych, które uczelnia pozyskała m.in. z funduszy unijnych, dotacji celowej Marszałka Województwa i Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości. 

Profesjonalnie wyposażone pracownie są podstawą do praktycznego kształcenia przyszłych architektów wnętrz i grafików. Projektowanie Graficzne oferuje specjalizacje z zakresu: aplikacji internetowych, animacji 3D, projektowania gier, filmu animowanego, ilustracji i grafiki narracyjnej oraz komunikacji wizualnej. Architektura wnętrz posiada trzy specjalizacje: projektowanie architektury wnętrz, projektowanie wystaw, projektowanie elementów wyposażenia wnętrz i mebli. Instytut dysponuje licencjonowanym oprogramowaniem do grafiki 2D i 3D, animacji, wizualizacji i obrazowania wnętrz, skanerem 3D, drukarką 3D oraz laserowym ploterem. W najbliższych planach jest uruchomienie kolejnej pracowni komputerowej wraz z możliwością tworzenia wirtualnej rzeczywistości. 

Z przestrzeni instytuty mogą korzystać też partnerzy uczelni oraz pasjonaci sztuki i designu. Prowadzone są tu zajęcia i warsztaty dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, z którymi uczelnia podpisała umowy patronackie oraz porozumienia o współpracy. Swoją ofertę kieruje również do mieszkańców miasta, podejmując się organizacji imprez otwartych, wykładów i prezentacji dotyczących sztuk plastycznych i projektowych. W galerii „Świetlik” prezentowane są prace i osiągnięcia studentów i wykładowców oraz zapraszanych artystów. Prace i wizualizacje studentów prezentowane są też na Facebooku: Projektowanie Graficzne - Architektura Wnętrz PWSW Przemyśl. 

Siedziba Instytutu mieści się w Kolegium Technicznym w Przemyślu przy ulicy Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E. 

--------------------------------------------------

 Opracował: Grzegorz Kość - Forum Rozwoju Przemyśla