Wspólna sieć szkół

Wtorek, 12 stycznia 2010

Powstanie jednej, wspólnej sieci szkół podstawowych i gimnazjów pozwoli na większe możliwości dostosowywania oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów.

Powstanie jednej, wspólnej sieci szkół podstawowych i gimnazjów pozwoli na większe możliwości dostosowywania oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów. Dzieci z terenów wiejskich będą również miały ułatwiony dostęp do przedszkoli i szkół miejskich. Obecnie znaczna liczba uczniów z okolicznych miejscowości uczęszcza do szkół w Przemyślu, i tak np.:

  • do przedszkoli (publicznych i niepublicznych) - uczęszcza 107 dzieci, co stanowi 6,3% wszystkich dzieci w przedszkolach (1.689),
  • do szkół podstawowych - uczęszcza 336 uczniów, co stanowi 8,6% wszystkich uczniów w szkołach podstawowych (3.902),
  • do gimnazjów - uczęszcza 256 uczniów, co stanowi 10,2% uczniów gimnazjów ( 2.497),

W SP nr 8 uczniowie z gminy Przemyśl stanowili ok.50% uczniów. Miasto ponad subwencję oświatową dofinansuje w br. do kosztów kształcenia tych uczniów kwotę 100.232 zł. Wójt gminy Przemyśl przekazał tylko 30.300 zł. Ponadto wielu rodziców fikcyjnie melduje dzieci w Przemyślu, po to by zostały przyjęte do przedszkola lub szkoły miejskiej. Skala przemeldowań jest szczególnie widoczna przed terminem rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Dla przykładu: 43 dzieci uczęszczających do przedszkoli w Przemyślu ma inne miejsce zamieszkania niż rodzice, zaś w klasach pierwszych szkół podstawowych dotyczy to 35 uczniów.

Inne argumenty:


1. Uczniowie gimnazjów będą mieć ułatwiony dostęp do szkół ponadgimnazjalnych. W mieście od kilku lat obowiązuje system elektronicznego naboru do szkół, w którym gimnazja miejskie wykonują za uczniów większość czynności związanych z rekrutacją, podczas gdy uczniowie spoza Przemyśla, muszą radzić sobie z tym sami.

2. Przemyśl posiada dobrze zorganizowaną sieć przedszkoli i szkół specjalnych oraz oddziały integracyjne dla uczniów niepełnosprawnych. Przyłączenie terenów wiejskich do Miasta ułatwi ich mieszkańcom korzystanie ze szkolnictwa specjalnego i integracyjnego.


3. Stworzona zostanie większa możliwość ruchu kadrowego nauczycieli ze szkół wiejskich, np. przenoszenia służbowego nauczycieli, czy też kierowania do uzupełnienia etatu. W małej wiejskiej szkole nauczyciele mają problemy z uzyskaniem zatrudnieniem w pełnym wymiarze z uwagi na niewielką ilość godzin poszczególnych przedmiotów, dlatego bardzo istotna dla nich jest szansa skierowania do uzupełnienia etatu w innej szkole, co jest możliwe w ramach jednego organu prowadzącego.

4. Szkoły miejskie osiągają lepsze wyniki nauczania. Świadczą o tym np. wyniki egzaminów zewnętrznych. Dla przykładu, w 2007r. średni wynik sprawdzianu po szkole podstawowej wyniósł w mieście – 27,84 pkt, w gminie wiejskiej Przemyśl - 22,74 pkt, natomiast średni wynik egzaminu gimnazjalnego w mieście – 58,33 pkt, w gminie wiejskiej Przemyśl – 54,18 pkt. Analizując rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych, która odbywa się w oparciu o wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz osiągnięcia na świadectwie ukończenia szkoły, zauważyć można zjawisko, iż w szkołach, w których wymagania punktowe są największe (licea ogólnokształcące) przeważają uczniowie z Przemyśla, natomiast w szkołach zawodowych – uczniowie z terenów wiejskich. Dla przykładu: w LO - 59% uczniów pochodzi z miasta, 41% ze wsi, w szkołach zawodowych – 43% uczniów pochodzi z miasta, 57% ze wsi.

5. Uznając oświatę za jedną z ważniejszych dla miasta dziedzin życia, opracowywana jest obecnie „Strategia oświatowa Miast Przemyśla na lata 2008-2013”, która zakłada podejmowanie szeregu działań, mających na celu doskonalenie pracy przedszkoli, szkół placówek, poprawę warunków nauki uczniów, a także warunków pracy nauczycieli.

6. Liczba zarejestrowanych i korzystających z usług Przemyskiej Biblioteki Publicznej – a zamieszkujących powiat przemyski – czytelników wynosi 9.121 (stan na czerwiec 2007r.). W zestawieniu z ogólną liczbą czytelników stanowi to 24%. Czytelnicy PBP zamieszkujący na obszarze powiatu przemyskiego stanowią 12, 5% ogółu mieszkańców powiatu.

 

Źródło tekstu: www.przemysl.pl



Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum dyskusyjnym