Strategia Rozwoju Turystyki dla Przemyśla na lata 2008-2015 - wybrane fragmenty

Czwartek, 26 sierpnia 2010

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015” to dokument wyznaczający kierunki rozwoju turystyki. Dokument przedstawia „Turystyczną wizję miasta Przemyśla”, czyli określenie stanu pożądanego oraz metody realizacji tej wizji. W artykule przedstawiono fragmenty strategii.

Dlaczego rozwój turystyki?

 • Turystyka może rozwijać się wszędzie. Kluczem jest znalezienie pomysłu na przyciągnięcie turystów.
 • Tym pomysłem jest produkt turystyczny / oferta.
 • Produkt musi spełniać oczekiwania turystów.
 • Produkt musi być widoczny na rynku.
 • Wprowadzenie funkcji turystycznych do regionu powoduje jego rozwój.
 • Produktem staje się również obszar recepcji turystycznej.
 • Rozwój ten dotyczy sektora usług turystycznych, okołoturystycznych i wszelkich innych, z których korzystają turyści.
 • Rozwój ten umożliwia również zachowanie specyfiki obszaru, ochronę jego wartości kulturowych i naturalnych.


SPÓJNOŚĆ OBSZARÓW – czyli pięć silnie powiązanych filarów...jak palce dłoni lub  ramiona wielokąta

 • Rozwijamy produkt i ofertę
 • Stawiamy na ludzi, czyli profesjonalne kadry
 • Dbamy o przestrzeń, rozwijamy niezbędną infrastrukturę
 • Tworzymy spójny wizerunek Miasta, potrafimy skutecznie promować ofertę na rynku, docierać z informacją
 • Zapewniamy efektywne wdrożenie, wsparcie wiodących i uzupełniających podmiotów - Partnerów Strategii


WNIOSKI PODSTAWOWE

 • Przemyśl może się poszczycić rzadko spotykanym potencjałem turystycznym, którego największą wartością jest osadzenie ciekawych walorów przyrodniczych w niezwykłym krajobrazie kulturowym.
 • Miasto nie wykorzystuje tak rozumianego potencjału do budowania zintegrowanej, skomercjalizowanej oferty turystycznej.
 • Bardzo duża jest liczba realizowanych / zaplanowanych do realizacji w najbliższych latach projektów proturystycznych, brakuje jednak scenariusza rozwoju turystyki integrującego istniejące i planowane inicjatywy.
 • Miasto nie wypracowało swojej marki turystycznej, w związku z tym nie posiada jednolitego wizerunku na mapie turystycznej Polski. Brakuje pomysłu na promocję Miasta (co wiąże się bezpośrednio z brakiem scenariusza rozwoju). Na tak konkurencyjnym rynku, jakim jest rynek turystyczny, promowanie Miasta jako „miejsca atrakcyjnego turystycznie” nie jest efektywne, gdyż nie wyznacza żadnej jego przewagi konkurencyjnej.
 • Wsparcie dla rozwoju turystyki jest zbyt małe, tak jak i świadomość roli turystyki jako stymulatora rozwoju społeczno-gospodarczego. Niski jest również poziom współpracy trójsektorowej, stanowiącej klucz sukcesu.

WNIOSKI SZCZEGÓŁOWE (1/4)

 • Dokumenty strategiczne Miasta pokazują obraz turystyki jako jednej z priorytetowych osi jego rozwoju. Wśród projektów zaplanowanych do realizacji w latach 2007-2015 przeważają projekty twarde (inwestycyjne).
 • Unikalne jest położenie Miasta (zarówno w sensie geopolitycznym, jak i krajobrazowym), stanowiące jego najważniejszy potencjał. Położenie na pograniczu różnych narodowości, kultur i religii, na rubieżach Unii Europejskiej, na styku Wschodu z Zachodem, na ważnych europejskich szlakach komunikacyjnych, było, jest i będzie kształtowało bogatą historię Przemyśla. Z kolei położenie na pograniczu wielkich krain geograficznych, na terenie Karpat Zachodnich, w otoczeniu pięknego zróżnicowanego krajobrazu, było, jest i będzie wyznacznikiem kierunków rozwoju turystyki, opartej o walory naturalne zintegrowane z walorami kulturowymi.

WNIOSKI SZCZEGÓŁOWE (2/4)

Do najważniejszych walorów turystycznych Przemyśla, wyróżniających Miasto na tle polskiego i europejskiego rynku turystycznego, zaliczyć należy:

 • Stare Miasto, z jego unikalną, galicyjską atmosferą
 • Twierdzę Przemyśl, trzecią co do wielkości tego typu budowlę w Europie, Verdun Wschodniego Frontu
 • Muzeum Dzwonów i Fajek – świadectwo wielowiekowych tradycji ludwisarskich
 • Wzgórze Zniesienie i Kopiec Tatarski, z których roztacza się przepiękna panorama Karpat i Przemyśla
 • Położenie Miasta - malowniczy krajobraz, pogranicze kultur, narodowości i wyznań, rubieże Unii Europejskiej, baza wypadowa w Bieszczady, Karpaty Wschodnie, do Lwowa, a nawet na Bałkany
 • Rzekę San – jedną z najczystszych polskich rzek, naturalny korytarz ekologiczny, przecinający Miasto, stanowiący nieodzowny element jego krajobrazu
 • Dobrego Wojaka Szwejka
 • Dzieje Miasta na przestrzeni wieków
 • W okolicach: Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej, Zespół zamkowo-parkowy w Krasiczynie, Arboretum w Bolestraszycach

Do największych barier rozwoju turystyki zaliczyć należy:

 • Niewystarczającą pod względem ilościowym i jakościowym bazę turystyczną
 • Brak odpowiedniego zagospodarowania rzeki San
 • Problemy dotyczące odprawy na granicy w Medyce
 • Brak oznakowania atrakcji turystycznych
 • Problemy związane z dostępnością komunikacyjną Miasta
 • Małe wykorzystanie istniejącej sieci szlaków turystycznych do budowania zintegrowanej oferty turystycznej


WNIOSKI SZCZEGÓŁOWE (3/4)

Analiza atrakcyjności turystycznej Miasta oraz jego zagospodarowania (istniejącego i planowanego) pozwala na rozwijanie następujących segmentów rynku turystycznego:

 • Turystyki aktywnej
 • Turystyki miejskiej i kulturowej
 • Turystyki edukacyjnej dzieci i młodzieży
 • Turystyki hobbystycznej
 • Turystyki biznesowej
 • Turystyki weekendowej
 • Turystyki przygranicznej i tranzytowej

Należy jednocześnie przyjąć założenie, iż najważniejszym segmentem rozwoju turystyki w Przemyślu będzie segment turystyki aktywnej, stanowiący podstawę jego rozwoju, pod warunkiem osadzenia oferty opartej na walorach naturalnych i obiektach sportowo-rekreacyjnych w krajobrazie kulturowym Miasta.

WNIOSKI SZCZEGÓŁOWE (4/4)

 • Planując działania związane z rozwojem turystyki w latach 2007-2015 należy brać pod uwagę ruch turystyczny związany z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku, traktując to wydarzenie nie tylko jako szansę wygenerowania przychodów, ale również jako niespotykaną szansę promocyjną.
 • Planując działania promocyjne nie należy zapominać o walorach, które same w sobie są nośnikami informacji o Przemyślu, już obecnie z nim kojarzonymi: Twierdza Przemyśl, Wojak Szwejk, Galicja, San. Wykorzystując położenie Przemyśla w Bieszczadach warto podkreślać znaczenie Karpat (nie Bieszczadów). Karpaty bowiem są znacznie bardziej rozpoznawalne na całym świecie.
 • Przestrzeń turystyczna, stanowiąca w kontekście walorów naturalnych i kulturowych, największą wartość Miasta, musi pozostać niezmieniona. Dbałość o architekturę krajobrazu i jakość estetyki przestrzeni stanowić winna wyraz szacunku wobec tego, co najbardziej wartościowe, tak dla mieszkańców, jak i turystów, a także przyszłych pokoleń.

Podsumowanie:
Przemyśl nie posiada scenariusza rozwoju turystyki – opracowanie scenariusza rozwoju intergującego istniejące i planowane inicjatywy oraz identyfikującego nowe zadania, które spowodują zintegrowany rozwój miasta jako całości

Zadania:

 • Określenie wizji, czyli stanu pożądanego.
 • Określenie misji, według której działać będzie Wspólnota Miasta Przemyśla.
 • Określenie celów i działań, których realizacja doprowadzi do realizacji wizji do roku 2015.

Określenie zasad i harmonogramu wdrożenia Strategii oraz jej monitoringu poprzez opracowanie wskaźników.

ANALIZA SWOT (tylo część analizy)

PRODUKT TURYSTYCZNY

Mocne strony – WYJĄTKOWY POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

 • Rzadko spotykany potencjał turystyczny, którego największą wartością jest osadzenie walorów naturalnych w ciekawym krajobrazie kulturowym.
 • Walory turystyczne dające doskonałe podstawy do rozwoju segmentów: turystyki aktywnej, miejskiej i kulturowej, religijno-pielgrzymkowej, hobbystycznej, edukacyjnej dzieci i młodzieży, biznesowej, weekendowej i tranzytowej.
 • Hity turystyczne Miasta: Twierdza Przemyśl, Zniesienie z Kopcem Tatarskim, obiekty sakralne (Przemyśl = Miasto Kościołów), Muzeum Dzwonów i Fajek.
 • Bogate życie kulturalne, ciekawe i unikalne imprezy.
 • Potencjał do rozwoju produktów transgranicznych.
 • Duża liczba ciekawych inicjatyw w zakresie tworzenia oferty turystycznej.
 • Oryginalne pomysły na wykorzystanie potencjału turystycznego Miasta.


Słabe strony – BRAK EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO

 • Niski stopień wykorzystania walorów do budowania oferty turystycznej.
 • Niski stopień komercjalizacji produktu turystycznego; brak oferty spakietowanej.
 • Brak pomysłu, scenariusza wykorzystania walorów turystycznych Miasta (brak koncepcji zintegrowanego produktu turystycznego).

SZANSE

 • Trendy i tendencje rynku turystycznego związane z rozwojem aktywnych form wypoczynku, rosnącą popularnością oferty integrującej potencjał naturalny z dziedzictwem kulturowych.
 • Wdrożenie zapisów dokumentów strategicznych Miasta wyznaczających działania na lata 2007-2015.
 • Możliwość finansowania projektów turystycznych ze środków UE w latach 2008-2015.
 • Zaliczkowanie projektów współfinansowanych ze środków UE.
 • Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku (jako samo wydarzenie oraz jako stymulator rozwoju regionu z uwagi na konieczność dokonania wielu inwestycji).
 • Prognozy związane ze wzrostem znaczenia Europy Środkowo-Wschodniej jako obszaru recepcji turystycznej.
 • Zwiększenie przepustowości granicy polsko-ukraińskiej - otwarcie przejścia granicznego z Ukrainą w Malhowicach.
 • Znaczenie Przemyśla w województwie podkarpackim jako drugiego pod względem wielkości miasta regionu.
 • -Poszerzenie granic Miasta.

ZAGROŻENIA

 • Stereotyp Polski południowo-wschodniej, związany z położeniem Przemyśla „na końcu świata”.
 • Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna przeciętnej polskiej rodziny.
 • Konkurencja ze strony sąsiednich obszarów: Polska (Bieszczady), Ukraina i Słowacja.
 • Koncentracja wydatków na projekty związane z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej – marginalizacja znaczenia projektów turystycznych.
 • Mentalność społeczności lokalnej przejawiająca się w niedocenianiu roli turystyki jako stymulatora rozwoju oraz niedostrzeganiu korzyści płynących ze współpracy.

TURYSTYCZNA WIZJA MIASTA PRZEMYŚLA

Przemyśl stanowi prężny ośrodek turystyczny. Przyciąga malowniczym położeniem, bogactwem architektonicznym, unikalnymi zabytkami oraz bogatym życiem kulturalno-rozrywkowym. Odnowione zabytki Miasta są dumą jego mieszkańców i atrakcją przyciągającą turystów. Miasto ma świetnie rozwiniętą bazę noclegową, gastronomiczną i rekreacyjno-wypoczynkową. Liczne, małe, rodzinne hotele znaleźć można na każdym kroku. Na ulicach widać zadowolonych turystów, którzy odwiedzają Miasto dzięki skutecznej promocji jego walorów, dogodnym warunkom dojazdu oraz konsekwentnie budowanej atmosferze gościnności i otwartości. Dzięki licznym atrakcjom sezon turystyczny w Przemyślu trwa cały rok przynosząc Miastu i jego mieszkańcom coraz wyższe dochody.

Miasto Turystyczne „Twierdza Przemyśl” to jedyna taka zintegrowana przestrzeń recepcji ruchu turystycznego, w pełni przygotowana do przyjęcia turystów, wykorzystująca efektywnie swój potencjał, wyróżniająca się wysokiej jakości ofertą turystyczną, wysokowykwalifikowanymi kadrami obsługi ruchu turystycznego oraz doskonałą dostępnością komunikacyjną. To miejsce, gdzie rozwój odbywa się w sposób zrównoważony w oparciu o wielopłaszczyznową współpracę władz Miasta, organizacji pozarządowych i branży turystycznej.

 

CEL NADRZĘDNY STRATEGII

Uczynienie z turystyki ważnego czynnika rozwoju społecznego i gospodarczego Miasta Przemyśl

CEL STRATEGICZNY 1: EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO MIASTA

 • Ogromny potencjał Miasta nie przekłada się samoistnie na jego turystyczny sukces: niewykorzystane atrakcje to stracone szanse.
 • Obecnie potencjał jest wykorzystywany przede wszystkim do tworzenia korzystnych warunków do rozwoju turystyki, brakuje wykorzystania typowo rynkowego, skoncentrowanego na dążeniu do osiągania dochodów.
 • Siłą Przemyśla ma być zbudowana w oparciu o jego walory, ciekawa, dobrze sprzedająca się oferta turystyczna, która będzie przyciągać rzesze turystów, co będzie jednoznaczne z generowaniem dochodów, tworzeniem nowych miejsc pracy, a więc poprawą sytuacji społecznej i ekonomicznej.

CEL STRATEGICZNY 2: ROZWÓJ PROFESJONALNYCH I DYNAMICZNYCH ZASOBÓW LUDZKICH ORAZ ICH PRZYGOTOWANIE DO RECEPCJI RUCHU TURYSTYCZNEGO W MIEŚCIE

 • Zasoby ludzkie są nierozerwalnie związane z rozwojem turystyki i nie można ich zastąpić.
 • Kadry obsługi ruchu turystycznego mają być wizytówką Miasta i kluczowym elementem wysokiej jakości usług.
 • Społeczność lokalna Przemyśla ma być dynamiczna, aktywna, w pełni zaangażowana w budowanie Miasta Turystycznego – Twierdza Przemyśl.

CEL STRATEGICZNY 3: ZBUDOWANIE SILNEJ MARKI TURYSTYCZNEJ „MIASTO TURYSTYCZNE – TWIERDZA PRZEMYŚL”

 • Brak jednolitego wizerunku Przemyśla na mapie turystycznej, brak silnej marki – produkt turystyczny musi się kojarzyć z konkretnymi korzyściami, być szeroko rozpoznawalnym.
 • Potencjał promocyjny Twierdzy Przemyśl (wysoka rozpoznawalność, bezbłędne kojarzenie z Miastem, unikat).

CEL STRATEGICZNY 4: DOSTOSOWANIE PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ DO POTRZEB RUCHU TURYSTYCZNEGO

 • Podjęcie ingerencji w przestrzeń Miasta celem prawidłowego wykorzystywania jego potencjału, tworzenia możliwości budowania oferty turystycznej i jej sprzedaży na rynku, jak również zachowania walorów dla przyszłych pokoleń.
 • Zwiększenie możliwości recepcji turystów.
 • Przekształcanie Miasta w obszar przyjazny turystom.

CEL STRATEGICZNY 5: STWORZENIE EFEKTYWNEGO SYSTEMU INSTYTUCJONALNEGO NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI

 • Platforma współpracy na rzecz rozwoju turystyki, budowania i sprzedaży oferty turystycznej, sięgania po środki unijne, etc.

INSPIRACJA

Znaczenie Twierdzy Przemyśl jako wyróżnika potencjału turystycznego Miasta.

Możliwość przeniesienia historycznych funkcji Twierdzy na funkcje turystyczne.

Założeniem autorów koncepcji nie jest budowanie produktu turystycznego w oparciu o Twierdzę Przemyśl, a zintegrowanie walorów i atrakcji Miasta pod wspólnym hasłem, które już obecnie kojarzone jest jednoznacznie z Przemyślem.

POMYSŁ

Pomysł na produkt – Twierdza Przemyśl składająca się z fortów odpowiadających wybranym segmentom rynku turystycznego.
Pomysł na realizację założeń produktu turystycznego – stworzenie klastra turystycznego.

Twierdza Przemyśl - forty turystyczne

 

PRODUKTY PODSTAWOWE

Fort Aktywny

 • Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny – subprodukt oparty o stok narciarski i kąpielisko nad Sanem, związany z kreowaniem Wschodniego Centrum Turystyki i Rekreacji w Przemyślu.
 • Błękitny San – subprodukt oparty o rzekę San i jej turystyczne wykorzystanie, w tym łączenie oferty Przemyśla z ofertą innych miast.
 • Haczyk na… Rybę – subprodukt wędkarski, związany z bogactwem rzek San i Wiar.
 • Rowerowe PRZEMYŚLenia – subprodukt rowerowy, związany z rozwojem sieci szlaków i ścieżek rowerowych w Mieście i ich włączaniem w krajowe i międzynarodowe systemy oraz ich kompleksowym zagospodarowywaniem.

Fort Kulturowy

 • Podziemna Trasa Turystyczna – subprodukt związany bezpośrednio z historią Miasta i chęcią jej wyeksponowania, związany z projektem powstania sal ekspozycyjnych w staromiejskich piwnicach.
 • Miejskie Fortyfikacje Twierdzy Przemyśl – subprodukt oparty o Twierdzę, związany z adaptacją fortów na cele turystyczno-rekreacyjne.
 • Przemyśl i wróć… - subprodukt turystyki sentymentalnej.
 • Kolej na Przemyśl – subprodukt oparty o kolej, związany z projektowanym Muzeum Kolejnictwa Szerokotorowego i planami wykorzystania linii kolejowych łączących Przemyśl z Ukrainą, Słowacją i Węgrami.
 • Festiwal Attyli – subprodukt oparty o Kopiec Tatarski i związane z nim legendy (element Traktów Prehistorii).

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Fort Hobbystów

 • Przemyskie Inscenizacje Historyczne – subprodukt oparty o cykliczną organizację wielkich, spektakularnych inscenizacji wydarzeń historycznych.
 • Śladami Dobrego Wojaka Szwejka – suprodukt oparty o postać Wojaka Szwejka.
 • Twierdza Narodów: Oblężenie Sztuki i Zabawy – w tym koncerty muzyki z epoki Twierdzy, widowiska z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych, wystawy sztuki współczesnej; Festiwal Orkiestr Dętych Europejskich Miast Fortecznych, Twierdza Piwoszów i Kuchni Wojskowych, etc – element Traktu Techniki i Nauki.

Fort Religijny

 • Śladami Przemyskich Świętych – pakiety oparte na życiu i działalności przemyskich Świętych. Doskonale wpisuje się w koncepcję Szlaku Wszystkich Świętych wpisaną jako jeden z elementów Traktów Narodów.
 • Pielgrzym – pielgrzymki do Przemyśla i Kalwarii Pacławskiej.
 • Wioska Jednego Boga i … wszystkich ludzi (karpackie Taize) – suprodukt oparty o pomysł zbudowania międzynarodowego ośrodka spotkań ekumenicznych, element Traktu Narodów.

Fort Biznesowy

 • Przemyśl czas wolny! – subprodukt oparty o specjalnie zaprojektowane pakiety wypoczynku popoludniowego i wieczornego dla turystów biznesowych.
 • Motywuj z Przemyślem – subprodukt oparty o ofertę wyjazdów integracyjnych związanych z Twierdzą Przemyśl.
 • Poligon Twierdzy Przemyśl – subprodukt oparty na elementach militarnych, z wiernym odtworzeniem systemu szkolenia rekruckiego w armii C.K. Monarchii; element Traktu Techniki i Nauki

Fort Edukacyjny

 • Tam, gdzie budzi się słońce – pakiet integrujący atrakcje Przemyśla, jego historię i walory naturalne.
 • Z Twierdzą z Pan Brat – pakiet oparty o Twierdzę Przemyśl.Teatralne Wakacje – pakiet związany z działalnością Aleksandra Fredry i Teatru Fredreum.
 • Na unijnych rubieżach – pakiet związany z Unią Europejską i pogłębianiem wiedzy na jej temat.

 

IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Logo promocyjne zostało tak zaprojektowane, aby odnosić się bezpośrednio do koncepcji Miasta Turystycznego – Twierdza Przemyśl. Poszczególne jego elementy symbolizują z jednej strony możliwość rozwoju kilku segmentów rynku (określanych zgodnie z koncepcję zintegrowanego produktu turystycznego mianem „fortów”), a z drugiej pokazują ogromne znaczenie przecinającej Miasto malowniczej rzeki San. Logo jest proste, łatwe do zapamiętania i odtworzenia, kolorowe i wesołe. Budzi zdecydowanie pozytywne emocje.

 

Logo forteczne

Logo forteczne z barwnymi prostokątami nawiązuje do planu twierdzy. Poszczególne kolorowe prostokąty oznaczają produkty turystyczne Kolorowe oznaczenia fortów to poszczególne formy aktywności turystycznej.

logo_forteczne - znaczenie kolorów

 • zielony - fort aktywny
 • ciemnoniebieski - fort kulturowy
 • czerwony - fort hobbystów
 • żółty - fort religijny
 • jasnoniebieski - fort biznesowy
 • pomarańczowy - fort edukacyjny

 

 

Na podstawie: Prezentacji "Startegii Rozwoju Turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015"

 

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum dyskusyjnym

Tagi artykułu:

Powiązane artykuły: