Stowarzyszenie "Kaponiera - Przemyski Obszar Warowny"

Środa, 21 kwietnia 2010

Stowarzyszenie "Kaponiera -Przemyski Obszar Warowny" za swój cel stawia sobie ochronę oraz popularyzację wiedzy dotyczącej umocnień Linii Mołotowa.

 

Stowarzyszenie "Kaponiera - Przemyski Obszar Warowny"Stowarzyszenie zostało powołane do życia 14 III 2009 r. Jako swój nadrzędny cel stawia prowadzenie zor­ganizowanych działań w celu chronienia zabytków architektury obronnej na terenie Podkarpacia, a także upowszechnianie wiedzy, o roli i charakterze zespołu obiektów fortyfikacyjnych Linii Mołotowa , jako waż­nego elementu w dziedzictwie historycznym i kulturowym tych ziem jak i narodów je zamieszkujących.

Stowarzyszenie "Kaponiera -Przemyski Obszar Warowny" mimo że dopiero rozpoczyna swoją dzia­łalność, dysponuje zespołem osób o dużym doświadczeniu wyniesionym z życia zawodowego i z działalno­ści w innych organizacjach i stowarzyszeniach.

Nasi członkowie biorą lub też brali udział w ważnych programach badawczych dotyczących architek­tury obronnej w Polsce ( „Kartograficzne udokumentowanie budowli fortyfikacyjnych w Polsce”; "Zintegrowana baza danych radzieckich obiektów fortyfikacyjnych z lat 1939 – 1941”,"Katalog rysunkowy radzieckich obiektów fortyfikacyjnych z lat 1939 – 1941").

Brali też udział w kilku projektach dotyczących konserwacji i rewaloryzacji obiektów fortyfikacyjnych zarówno z okresu I ( fort GW XV "Borek"; fort GW IV "Optyń") jak i z II wojny światowej (Kaponiera prze­ciwpancerna "Gromada"), uczestniczyli w wielu działaniach eksploracyjnych na trenie Polski, Ukrainy i Sło­wacji.

Obecnie stowarzyszenie koncentruje się na pracach konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adapta­cyjnych radzieckiego żelbetowego schronu bojowego "Półkaponiera Sanowa". Naszym celem jest powołanie w tym miejscu placówki muzealnej prezentującej pamiątki z okresu I i II woj­ny światowej, oraz kultywującej pamięć o wszystkich ofiarach tych nieludzkich wojen.

Stowarzyszenie „Kaponiera — Przemyski Obszar Warowny” KRS 0000332565 Ul. Zielińskiego14/7, 37-700 Przemyśl tel.513 993 933 (J.Dzik) tel. 513 087 775 (J. Guła) www.kaponiera.org e-mail: pso.kaponiera@gmail.com

Tagi artykułu: