Regulamin Konkursu "Autobus miejski w Twoich kolorach"

Środa, 10 marca 2010

Przeczytaj regulamin Konkursu "Autobus miejski w Twoich kolorach".

Regulamin Konkursu

„Autobus miejski w Twoich kolorach”


§ 1
Postanowienia ogólne


 1. Konkurs „Pomalujmy przemyskie autobusy”, zwany dalej „Konkursem” organizowany jest przez Stowarzyszenie Forum Rozwoju Przemyśla, zwane dalej „Stowarzyszeniem”  wraz z Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Przemyślu, zwanym w dalszych postanowieniach „MZK”.
 2. Celem konkursu jest opracowanie najciekawszych projektów graficznych dla autobusów komunikacji miejskiej, które będą miały charakter opiniodawczy przy ostatecznym wyborze.
 3. MZK jest fundatorem nagród w postaci:
 • pamiątkowego biletu miesięcznego sieciowego, oraz 3 miesięcznego karnetu na basen POSiR,
 • pamiątkowego biletu miesięcznego trasowanego oraz 3 miesięcznego karnetu na basen POSiR,
 • 3 miesięcznego karnetu na basen  POSiR.
§ 2

Celem Konkursu jest:
 1. Ujednolicenie kolorystyki autobusów komunikacji miejskiej, która będzie oryginalna i mogłaby stanowić wizytówkę  przewoźnika i miasta. Szczegółowe powody zostały  określone w artykule „Pomalujmy przemyskie autobusy” na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 2. Promocja miejskiej komunikacji autobusowej jako środka komunikacji sprzyjającego zmniejszeniu ruchu ulicznego i emisji spalin, szczególnie w zabytkowej części miasta.
 3. Rozpowszechnienie kampanii reklamowej „Miasto Turystyczne – Twierdza Przemyśl” realizowanej przez Gminę Miejską Przemyśl, poprzez umieszczenie logo „Miasta Turystycznego – Twierdza Przemyśl” na ścianach autobusu.
 4. Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez zaangażowanie w sprawy Samorządu.
§ 3

Zasady Konkursu
 1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Miasta Przemyśla jak i osób, które nie zamieszkują  jego obszaru administracyjnego.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły trzynasty rok życia.
 3. Kandydaci zgłaszają swój udział w konkursie wysyłając na pocztę elektroniczną Stowarzyszenia prace z podaniem imienia i nazwiska oraz z dopiskiem „Konkurs – Autobus miejski w Twoich kolorach”.
 4. Do danych wymaganych § 3 pkt 3 Kandydat może dołączyć nazwę użytkownika, którą się posługuje na forum internetowym „Forum Przemyskich Inwestycji”.
 5. Dopuszczalne są prace wykonane za pomocą programów graficznych oraz sztuk plastycznych takich jak malarstwo, grafika.
§ 4

Przebieg Konkursu
 1. Konkurs trwa od 11.03.2010 r. do 01.04.2010 r.
 2. Konkurs podzielony jest na dwa etapy.
 3. W pierwszym etapie zainteresowani przesyłają maksymalnie trzy osobne projekty na pocztę elektroniczną Stowarzyszenia  w terminie do 29.03.2010 r.
 4. Przy wyborze najciekawszych projektów do drugiego etapu Konkursu Stowarzyszenie kieruje się oryginalnością projektu i nowatorskim podejściem do tematu.
 5. Nawiązaniem projektu do strategii reklamowej „Miasto Turystyczne – Twierdza Przemyśl” realizowanej przez Gminę Miejską Przemyśl.
 6. W drugim etapie Konkursu najlepsze projekty zostaną opublikowane na forum internetowym Stowarzyszenia z podaniem ich autorów. Projekty, które spełnią wymagania § 4 pkt 4 będą na bieżąco prezentowane na forum w celu umożliwienia zapoznania się głosującym z nadesłanymi pracami.
 7. Internauci za pośrednictwem forum internetowego Stowarzyszenia oddają głosy na projekty, które biorą udział w drugim etapie Konkursu, którym jest głosowanie.
 8. Głosowanie rozpoczyna się 30.03.2010 r. i kończy się z dniem 01.04.2010 r.
 9. O wyborze laureatów decyduje liczba zdobytych głosów.
 10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 02.04.2010 r. w postaci informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 11. Zwycięskie prace zostaną przedstawione MZK i przy podejmowaniu ostatecznej decyzji o wyborze kolorystki autobusów MZK będą posiadały charakter opiniodawczy.
§ 5

Nagrody
 1. Nagrodami w konkursie są:
 • za pierwsze miejsce - pamiątkowy bilet miesięczny, imienny, sieciowy, normalny, oraz 3 miesięczny karnet na basen POSiR (do korzystania w każdy poniedziałek tygodnia- 1 godz.),
 • za drugie miejsce - pamiątkowy bilet miesięczny, imienny, trasowany, normalny (wybrana trasa) oraz 3 miesięczny karnet na basen POSiR (do korzystania j/w),
 • za trzecie miejsce - 3 miesięczny karnet na basen POSiR (do korzystania j/w) konkursie.
2. Laureaci zostaną  za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomieni o miejscu i terminie    przyznania nagród.
§ 6

Postanowienia końcowe
 1. Stowarzyszenie na czas trwania Konkursu zobowiązuje się  do nieodpłatnego zamieszczenia na portalu internetowym www.frp.com.pl reklamy „Stacji Paliw MZK” przez okres od dnia zawarcia umowy do dnia 15.05.2010 r.
 2. Stowarzyszenie zobowiązuje się do przeprowadzenia na stronie internetowej „Forum Rozwoju Przemyśla” konkursu pod nazwą „Autobus miejski w Twoich kolorach”, polegającego na zebraniu od uczestników konkursu projektów na kolorystykę autobusów miejskich, oraz wyborze najlepszych trzech prac i ich autorów, dokonanym zgodnie z Regulaminem konkursu umieszczonym na stronie internetowej „Forum Rozwoju Przemyśla”
 3. Stowarzyszenie umieści na plakatach informacyjnych dotyczących konkursu logo MZK oraz reklamę „Stacji Paliw MZK”, wraz z dopiskiem o treści: „Konkurs przeprowadzany jest za zgodą Prezesa Zarządu MZK. Konkurs ma charakter opiniodawczy.”
 4. MZK może opracować szatę graficzną swoich autobusów wykorzystując nadesłane do konkursu projekty w całości lub części, nawiązując do nich pomysłem. W przypadku wykorzystania takiego projektu jego autor nie będzie miał żadnych roszczeń prawnych lub finansowych względem MZK, ani Stowarzyszenia.
 5. Przystępując do Konkursu jego uczestnik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

Tagi artykułu:

Powiązane artykuły: