Plany miasta dot. ścieżek rowerowych i inicjatywa FRP

Piątek, 19 marca 2010

Artykuł opisuje podjęte przez Forum Rozwoju Przemyśla działania w celu podjęcia decyzji o budowie „Ścieżki pieszo-rowerowej od ul. 22-stycznia do ul. Mickiewicza” oraz monitorowanych parkingów rowerowych i plany miasta związane z budową ścieżek w ramach programu "Błękitny San". Pisma zachęcające do promocji komunikacji rowerowej wystosowaliśmy do Prezydenta i Rady Miejskiej w Przemyślu.

Na początku marca przedstawiliśmy propozycje budowy „Ścieżki pieszo-rowerowej od ul. 22-stycznia do ul. Mickiewicza” oraz monitorowanych parkingów rowerowych. W artykule zaproponowaliśmy przebieg ścieżki łączącej dzielnice miasta leżące po obu brzegach Sanu proponując przebieg trasy i lokalizację parkingów oraz argumenty przemawiające za ich utworzeniem.

Treść artykułu z 07.03.2010 roku była jednocześnie adresowana do Prezydenta miasta z wnioskiem od podjęcie działań zmierzających do wybudowania ścieżki. W ramach utworzenia proponowanej ścieżki należałoby wybudować kładkę na Sanie pomiędzy mostem kolejowym, a budką MZK. W załączeniu możecie Państwo zapoznać się z uzyskaną odpowiedzią. W piśmie podpisanym przez Prezydenta możemy dowiedzieć się, jakie zostały w ciągu kilku ostatnich lat podjęte prace mające służyć powstaniu w Przemyślu ścieżek rowerowych.

W latach 2004-2005 władze miasta podjęły stosowne uchwały i podjęte zostały działania administracyjne zmierzające do wydania „decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego” na budowę ścieżek rowerowych oraz przystani wodnych w ramach programu „Błękitny San”. Prace związane z budową ścieżek rowerowych podzielono na 2 etapy. W ramach I etapu przewidziano budowę ścieżek na terenach, które są własnością miasta, ponieważ jest to warunkiem wszczęcia procedury administracyjnej w celu realizacji inwestycji. Została opracowana dokumentacja projektowa obejmująca budowę 18,5 km ścieżek. W bieżącym roku jest prognozowane otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę. Prawdopodobne rozpoczęcie prac budowlanych to rok 2011.

Plan ścieżek rowerowych projektowanych w ramach programu "Błękitny San"

Scieżki rowerowe - Błękitny San

oraz propozycja FRP dotycząca „Ścieżki pieszo-rowerowej od ul. 22-stycznia do ul. Mickiewicza.

Inicjatywa FRP - Trasa pieszo-rowerowa Zasanie - Dworzec PKP

Opis planu

Z treści odpowiedzi Prezydenta wynika też, że propozycja budowy kładki jest uzasadniona. Przewidziana została taka możliwość w uchwalonym przez Radę Miejską dnia 24 marca 2010 roku Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego „Stare Miasto I”. Nasze propozycje będą wykorzystane podczas opracowania II etapu budowy ścieżek rowerowych.

W piśmie od Prezydenta znajduje się też odpowiedź dla propozycji dalszego przebiegu proponowanej ścieżki w kierunku Placu Legionów. Wynika z niej, że wykorzystanie terenów PKP jest niemożliwe ze względu na prawa własności. W naszej propozycji adresowanej do Prezydenta tłumaczymy dlaczego powinna zostać podjęta współpraca z PKP w celu umożliwienia przebiegu ścieżki przez ich tereny. Fragment pisma do Prezydenta z dnia 03.03.2010 roku, cyt.: „Dla realizacji tej inwestycji niezbędny jest teren PKP położony wzdłuż muru otaczającego ogród Zakonu Reformatów. Dlatego też argumentem wartym podkreślenia jest remont Dworca PKP. Zakładamy, że jego właściciel będzie chciał udostępnić powierzchnie użytkowe dworca dla prywatnych najemców. W interesie PKP powinno być, więc umożliwienie stworzenia proponowanej trasy, która przysporzy klientów lokalom usługowym na terenie dworca i w okolicy. Uważamy więc, że budowa ścieżki obejmująca tereny PKP jest możliwa.”

Niestety z pisma wynika też, że miasto nie posiada informacji o sposobie zagospodarowania terenów wokół dworca PKP, cyt. „Urząd Miejski w Przemyślu nie posiada wiedzy o tym, czy PKP ujęło w swoim projekcie dotyczącym modernizacji dworca i terenu przyległego realizację ścieżki pieszo-rowerowej.” Trudno żeby PKP przewidziało taką możliwość jeżeli miasto nie składało takiej propozycji. Na przykładzie tego cytatu oraz dotychczasowych  przykrych doświadczeń władz miasta w rozmowach z PKP współpraca z nimi wydaje się kłopotliwa. Czy mimo to nie należy podjąć starań zmierzających do przedstawienia PKP propozycji połączenia ul Mniszej z Placem Legionów za pomocą ścieżki biegnącej przez ich teren? Argument jest oczywisty – wspólny interes. Jeżeli jednak nie udałoby się nawiązać współpracy w PKP zachęcamy władze miasta do wykupienia części ogrodu Zakonu OO. Reformatów. Miasto miało już takie plany w przeszłości.

Poniżej prezentujemy fragment pisma do Rady Miejskiej w Przemyślu w związku z kolejnym etapem wnioskowania przez FRP od podjęcie decyzji zmierzających do budowy ścieżki Ścieżki pieszo-rowerowej od ul. 22-stycznia do ul. Mickiewicza” (całe pismo do rady w załączeniu).

Zdajemy sobie sprawę, że część terenów przeznaczonych pod budowę ścieżki - także w ramach pierwszego etapu - biegnie przez tereny, które nie są własnością miasta. Problemem jest połączenie ul. Mniszej z Placem Legionów. Wiemy, że miasto próbowało w latach wcześniejszych wykupić pas ziemi wzdłuż muru z terenu ogrodu należącego do Zakonu OO. Reformatów. Dlatego też proponujemy podjęcie współpracy z PKP, co do możliwości udostępnienia terenów za murem wzdłuż torów PKP. W niniejszym piśmie przedstawiamy argument w postaci poprawienia komunikacji pieszej oraz estetyki miasta w rejonie dworca. Gdyby doszło do realizacji tej ścieżki, to powinna ona zwiększyć atrakcyjność powierzchni handlowych, które będą do wynajęcia na terenie dworca poprzez lepszą jego dostępność, czym powinni być zainteresowani jego zarządcy. Gdyby jednak nie było woli współpracy ze strony PKP lub ze względu na inne ograniczenia (np. dotyczące bezpieczeństwa) zasadnym jest powrócenie do tematu pozyskania terenów od Zakonu OO. Reformatów. Obie możliwości wymagają nie wątpliwie podjęcia trudnych rozmów i wymagają czasu.

Dlatego też proponujemy w pierwszej kolejności budowę kładki na Sanie. Inwestycja ta byłaby sama w sobie dużym udogodnieniem dla rowerzystów i pieszych. W związku z planami budowy kolejnych ścieżek wzdłuż Sanu i przedłużeniem obecnej po stronie zasańskiej miasta niezbędnym jest ich połączenie wnioskowaną kładką. Piesi zmierzający, np. na zakupy w kierunku ulicy Sportowej także powinni być zadowoleni. Z całą pewnością byłaby to także atrakcja turystyczna.

W związku z tym wnosimy o podjęcie działań zmierzających do opracowania dokumentacji, uzyskania stosownych zezwoleń i budowy kładki. Mamy nadzieję, że byłoby możliwe przeznaczenie kilkudziesięciu tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji w 2010 roku. Sama kładka budowana byłaby na terenach miasta - być może z tego tytułu opracowanie dokumentacji i pozyskanie stosownych zezwoleń nie powinno być problemowe. Po uzyskaniu zezwolenia na budowę prosimy o niezwłoczne rozpoczęcie budowy kładki. Dlatego też prosimy o ujęcie tego zadania w Wieloletnich Planach Inwestycyjnych z priorytetowym jego potraktowaniem.

Dodatkowo prosimy o rozpoczęcie prac zmierzających do uruchomienia monitorowanych parkingów rowerowych. Są one niezbędną częścią infrastruktury sprzyjającej korzystaniu z komunikacji rowerowej. Póki co, budowa i wydzielenie ścieżek rowerowych w rejonie starego miasta i śródmieścia jest kłopotliwa i kosztowna. Jednak budowa samych parkingów to nie są ogromne koszty. Istnieją już rejony miasta objęte monitoringiem, być może wystarczy w ich obrębie ustawić tylko same stojaki na rowery. Tym sposobem część mieszkańców powinna chętniej korzystać z rowerów, jeżeli będzie chciała udać się do urzędów, banków lub na zakupy w rejony miasta, gdzie znajdują się monitorowane parkingi rowerowe. Klika takich parkingów powinno powstać jeszcze w tym roku.

Budżet miasta pozyskał dodatkowe 11 mln złotych ze środków rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na budowę obwodnicy, a tym samym została zwolniona identyczna kwota z budżetu miasta i będzie ona przeznaczona na dodatkowe inwestycje nie objęte w budżecie na ten rok. Prosimy, więc o przeznaczenie części tych środków finansowych na opracowanie dokumentacji dotyczącej proponowanej kładki i budowę kilku parkingów jeszcze w tym roku. W roku 2011 powinna powstać sieć parkingów monitorowanych także w innych rejonach miasta.

Biorąc pod uwagę powyższe, Forum Rozwoju Przemyśla wnioskuje o podjęcie działań zmierzających do realizacji ww. projektów. Powstanie nowych ścieżek rowerowych w tym proponowanej kładki oraz monitorowanych parkingów rowerowych powinno sprzyjać rozwojowi komunikacji rowerowej i służyć postrzeganiu Przemyśla jako miasta turystycznego. Należy podkreślić, że zakończenie prac remontowych dworca PKP planowane w 2012 roku powinno zwiększyć napływ turystów. Miasto powinno wykorzystać ten fakt i przedsięwziąć kroki, mające na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta. Jesteśmy przekonani, że ścieżki rowerowe, kładka na Sanie i parkingi wpłyną na rozwój turystyki, ale także będą służyć mieszkańcom miasta.

 

W załączeniu przedstawiamy:

pismo z dnia 19.04.2010 roku do Rady Miejskiej dotyczące ścieżki

odpowiedź Prezydenta Przemyśla na pismo FRP z dnia 03.03.2010 roku - strona 1 i strona 2

 

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum dyskusyjnym