Planowane inwestycje transportowe na lata 2007-2013

Sobota, 30 stycznia 2010

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla miasta Przemyśla na lata 2007-2013. Określone są w nim kierunki rozwoju szeroko rozumianego transportu, tj. budowy dróg, komunikacji publicznej, dworców autobusowych i kolejowych, tras rowerowych i innych elementów infrastruktury komunikacyjnej.

Realizowane w mieście inwestycje dotyczące transportu publicznego mają swoje podstawy w opracowaniu pn. „Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla miasta Przemyśla na lata 2007-2013” (ZPRTP). Opracowanie to zostało przygotowane przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Określone są w nim kierunki rozwoju szeroko rozumianego transportu, tj. budowy dróg, komunikacji publicznej, dworców autobusowych i kolejowych, tras rowerowych i innych elementów infrastruktury komunikacyjnej.
Główne kierunki rozwoju układu komunikacyjnego  zawarte w tym planie wynikają ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla (SUiKZPMP) i są wiążące przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego artykułu. Nie jest on krótki, jednakże materiał źródłowy w postaci ZPRTP to dokument liczący 134 strony. Przedstawiono, więc poniżej najistotniejsze kierunki rozwoju transportu publicznego uwarunkowane charakterystyką sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie miasta Przemyśla i obszaru funkcjonalnie z nim powiązanego.
Z dokumentu ZPRT wybrano fragmenty, które powinny pozwolić Państwu na poznanie planów inwestycyjnych miasta dotyczących infrastruktury transportowej. Najistotniejsze zadania (ewentualnie najciekawsze wg autora artykułu) oznaczono kolorem czerwonym.
Łatwiej też będzie Państwu prawidłowo odczytać załączoną mapę prezentującą SUiKZPMP, a w szczególności rejony miasta przeznaczone pod przedmiotowe inwestycje.

SUiKZPMP

Mapa prezentująca SUiKZPMP w większym formacie dostępna na stronie urzędu miasta

 

Zagospodarowanie przestrzenne miasta
Struktura przestrzenna miasta


Miasto Przemyśl zostało podzielone na Jednostki Przestrzenne, pełniące specyficzne funkcje w strukturze przestrzennej miasta, dla których przyjęto odrębne kierunki zagospodarowania przestrzennego. Są to:

 • Jednostka Przestrzenna „I. - Stare Miasto” obejmująca historyczne centrum miasta, z przeznaczeniem na centrum administracyjno-usługowe o znaczeniu regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym z funkcją mieszkaniową o wysokim standardzie.
 • Jednostka Przestrzenna „II. - Śródmieście” obejmująca obszary miasta XIX-wiecznego i z początków XX wieku po obydwu stronach Sanu, z przeznaczeniem na obszar uzupełniający centrum administracyjno-usługowe z dominującą funkcją mieszkaniową i obsługą komunikacyjną Starego Miasta.
 • Jednostka Przestrzenna „III. - Ogólnomiejska” obejmująca pozostałą część miasta w granicach administracyjnych z przeznaczeniem na pozostałe funkcje miejskie.

W Jednostkach Przestrzennych I i II wyznaczone zostały mniejsze jednostki - „kwartały” ułatwiające określenie w nich kierunków zagospodarowania i użytkowania terenów.

W Jednostce Przestrzennej III wyznaczone zostały strefy o specjalnym znaczeniu. Są to:

 • „Wielofunkcyjna Strefa „Wilcze” - „III. - D” - związana z układem komunikacyjnym projektowanej drogi ekspresowej na trasie obwodnicy północno-wschodniej i zjazdem z nowego mostu na Sanie drogą główną w kierunku Krasiczyna, z przeznaczeniem na funkcje ogólnomiejskie z dominującą funkcją administracyjno-usługową o znaczeniu ponadregionalnym, regionalnym i ponadlokalnym.
 • „Wielofunkcyjna Strefa Południowo-Wschodnia” - „III. - E” - obszar obejmujący tereny na wschód od linii kolejowej Przemyśl - Malhowice - Krościenko do pierścienia fortów i na wschód od ul. Słowackiego poniżej terenów szpitala wojskowego do wschodniej granicy miasta oraz na południe od magistrali kolejowej E 30 do południowej granicy miasta, z przeznaczeniem na funkcje ogólnomiejskie z dominującą funkcją przemysłowo-składową oraz usługową o znaczeniu ponadregionalnym, regionalnym i ponadlokalnym.
 • „Wielofunkcyjna Strefa Północno-Wschodnia” - „III. - F” - obejmująca obszar pomiędzy ulicą Krakowską i drogą ekspresową, Winną Górą, linią kolejową E 30 i granicą miasta z gminą Żurawica, z przeznaczeniem na funkcje ogólnomiejskie z dominującą funkcją usług medycznych i komunalnych o znaczeniu regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym.

a także:

 • „Park Sportowo-Rekreacyjny” - „II./III. - G”
 • Podstawowy system przyrodniczy
 • Wspomagający system przyrodniczy,
 • System ochrony panoramy miasta,
 • Strefy ochrony konserwatorskiej,
 • „Twierdza Przemyśl” - „II./III. - H”,

Dla jednostek przestrzennych określono kierunki zagospodarowania i użytkowania. W niniejszym artykule wymieniono tylko, te dotyczące transportu publicznego.

Jednostka Przestrzenna „I. - Stare Miasto”:

 • utrzymanie i restytucja układu urbanistycznego zespołu staromiejskiego, w tym siatki ulic i bloków zabudowy,
 • ograniczenia w ruchu samochodowym na rzecz ruchu pieszo-jezdnego i pieszego, rowerowego i pojazdów bez silników spalinowych,

Jednostki Przestrzenna „II. - Śródmieście”:

 • preferencje dla przeznaczenia obszaru dla lokalizacji funkcji związanych z instytucjami
 • o charakterze ponadregionalnym, regionalnym i ponadlokalnym, takich jak: dworzec PKP, parkingi turystyczne dla obsługi Starego Miasta i Śródmieścia, poczta, banki, usługi kulturalne, gastronomiczne, handlowe itp., które należy rozwijać w istniejących zasobach i na nowych, wolnych terenach,
 • sukcesywna eliminacja ruchu ciężkich samochodów dostawczych i transportu ciężarowego,
 • wymagana kompleksowa modernizacja układu komunikacyjnego z systemem parkingowym, z uwzględnieniem komunikacji rowerowej z parkingami i urządzeniami obsługi ruchu rowerowego,
 • tereny zwalniane ze specjalnego przeznaczenia /tereny kolejowe i wojskowe/ należy przeznaczać na lokalizację brakujących funkcji, szczególnie dla budowy parkingów, dworca autobusowego i dla modernizacji układu komunikacyjnego.


Jednostka Przestrzenna „III. - Ogólnomiejska” podzielona została na podstrefy
w zależności od ich dominujących funkcji. Wśród nich podstrefa usług komunikacyjnych oznaczona symbolem „III./K”. Symbole i opis pozostałych podstref przedstawiono na załączonej mapce.

Poniżej przedstawiono wybrane podstrefy Jednostki Przestrzennej III, mające największe znaczenie dla rozwoju przestrzennego miasta.
Kolorem niebieskim oznaczono preferencje umożliwiające powstanie nowych inwestycji z komunikacją i transportem.

Podstrefy usług komunikacyjnych:

 • obszar głównego węzła usług komunikacyjnych III./K - 1 obejmuje dworzec kolejowy krajowy i międzynarodowy, dworzec autobusowy - Centrum, tereny zamknięte użytkowane przez kolej, zespoły: obiektów przemysłowych, warsztatów, stacji obsługi, obiektów handlowych związanych z motoryzacją.

Dopuszczalne zmiany oraz sposób zagospodarowania:
-    preferencje dla rozwoju funkcji wszechstronnej obsługi komunikacji i środków transportu, w tym wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o profilu przemysłowym i związanych z komunikacją i transportem stacji obsługi i warsztatów, salonów sprzedaży,
-    preferencje dla rozwoju funkcji usługowych, w tym usług związanych z komunikacją i transportem na terenach specjalnych /kolejowych/ zwalnianych przez użytkowników,
-    preferencje dla lokalizacji centralnego przystanku autobusowego oraz parkingów strategicznych na terenach należących do miasta lub przekazanych miastu przez PKP
(redakcja: planowany dworzec autobusowy na terenach PKP przy ulicy Czarneckiego, w miejscu dotychczasowego dworca PKS ma powstać parking strategiczny),
- preferencje dla lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej szynowej na terenach należących do miasta lub przekazanych miastu przez PKP z dopuszczeniem lokalizacji pasaży handlowo-usługowych (Redakcja: opracowanie przewiduje więc możliwość budowy komunikacji szynowej. Należy mieć zatem nadzieję, że inicjatywa FRP dotyczącą Przemyskiej Szybkiej Kolei Miejskiej oraz pozytywna odpowiedź Prezydenta zakończy się powstaniem PSKM),
-    konieczność lokalizacji przejścia pieszego łączącego tereny po obu stronach linii kolejowej, bezkolizyjnego w stosunku do linii kolejowej,
-    obsługa komunikacyjna terenów pomiędzy ul. Lwowską i torami kolejowymi magistrali
E 30 - z drogi zbiorczej lub wewnętrznej o parametrach drogi zbiorczej, wzdłuż torów, połączonej z drogą ekspresową wyłącznie w węzłach komunikacyjnych bezkolizyjnych. (redakcja: planowane na ul. Lwowskiej 3 ronda)

 • dworzec autobusowy III./K - 2 obejmuje projektowany kompleks dworca i parkingu strategicznego przy wjeździe do miasta od strony północnej na obszarze Wielofunkcyjnej Strefy Północno-Wschodniej (redakcja: w pobliżu skrzyżowania  ul. Krakowskiej i planowanej obwodnicy).
 • międzynarodowy dworzec autobusowy III./K - 3 obejmuje obszar położony przy ul. Lwowskiej w Wielofunkcyjnej Strefie Południowo-Wschodniej, w rejonie wlotu obwodnicy południowo-wschodniej (redakcja: pomiędzy Sanwilem, a rzeką Wiar, obok planowanego ronda).
 • system parkingów strategicznych III./K - 4 obejmuje obszary wyznaczone przy drogach wlotowych do miasta oraz dla obsługi komunikacyjnej Jednostki Przestrzennej „I - Stare Miasto”:

- przy ul. Sanowej, przy zjeździe z obwodnicy północno-wschodniej,
- przy ul. Czarnieckiego, na terenach zwolnionych przez kolej,
- przy ul. Słowackiego, przy wlocie ul. Bakończyckiej, dla potrzeb cmentarza komunalnego,
- przy ul. Lwowskiej, przy wlocie obwodnicy południowo-wschodniej,
- przy ul. Sportowej, w rejonie dotychczasowego targowiska (redakcja: dotyczy terenu „zieleniaka”, który miał być przeniesiony na ul. Czarneckiego. Chyba nie aktualne – rozpoczęto prace mające doprowadzić obecny „zieleniak” do porządku),
- przy ul. Sanockiej, w rejonie Parku Sportowo-Rekreacyjnego,
- przy ul. B. Śmiałego dla potrzeb cmentarza komunalnego,
- przy wjazdach do miasta przy ulicach: Słowackiego, Lwowskiej, Krakowskiej.

 • węzły komunikacyjne na drodze ekspresowej III./K - 5 obejmują:

-    połączenie ul. Krakowskiej z drogą krajową nr 77 /projektowana droga ekspresowa/,
-    zjazdy z mostu kolejowo-drogowego nad Sanem w ciągu projektowanej drogi ekspresowej:
-    po stronie północnej dla bezkolizyjnego połączenia drogi ekspresowej z drogami zbiorczymi na Zasaniu, w rejonie ul. E. Plater,
-    po stronie południowej dla bezkolizyjnego połączenia projektowanej drogi ekspresowej z drogą główną /nowy odcinek drogi krajowej nr 28 w rejonie
ul. Kopernika/ i drogami zbiorczymi w prawobrzeżnej części miasta,
-    połączenie z ul. Zana i Jasińskiego /rondo/,
-    połączenie z obwodnicą południowo-wschodnią /rondo/ (redakcja: droga przy Sanwilu).

Położenie miasta Przemyśla na głównym szlaku komunikacyjnym Polski południowej i przy granicy z Ukrainą jest najmocniejszym atutem w jego dalszym rozwoju, pod warunkiem wzmocnienia istniejącego układu komunikacyjnego i transportowego.
W przypadku odsunięcia miasta od głównych szlaków komunikacyjnych lub obniżenia rangi istniejących tras drogowych czy kolejowych właśnie to położenie może przyczyniać się do peryferyzacji miasta z uwagi na duże odległości od nowych centrów rozwoju gospodarczego kraju.
Aby nie dopuścić do peryferyzacji miasta, podjęto decyzje dotyczące konieczności budowy dróg obwodowych. Decyzje te stanowią priorytet dla dalszego rozwoju Przemyśla. Z uwagi na rangę tych obwodnic, jako tras prowadzących do przejścia granicznego i przewidywany wzrost obciążenia ruchem drogowym oraz stworzenie możliwości ich docelowego włączenia w system autostrad i dróg ekspresowych, proponowana jest realizacja północno-wschodniej obwodnicy miasta jako odcinka przyszłej drogi ekspresowej, łączącej węzeł autostradowy pod Radymnem z przejściem granicznym w Medyce.
W kierunku południowym natomiast, śladem starego traktu komunikacyjnego, ulicą miejską, a dalej, poza granicami miasta, drogą wojewódzką, można dojechać do planowanego do odtworzenia przejścia granicznego Malhowice-Niżanowice. Z uwagi na potrzebę odciążenia ruchu drogowego na ul. Słowackiego i połączenia dróg prowadzących do przejść drogowych w Malhowicach i Medyce, projektowana jest południowo - wschodnia obwodnica miasta. Jest to druga, projektowana obwodnica miejska, która jako droga główna, połączy ulicę Słowackiego /na wysokości byłej cegielni/ z ulicą Lwowską /w sąsiedztwie ulicy Sieleckiej/ i poprowadzi ruch z przejścia granicznego w Malhowicach z ominięciem historycznego centrum miasta.
Kolejnym zadaniem priorytetowym dla stworzenia szans rozwoju miasta jest rozbudowa parku sportowo-rekreacyjnego i wykonanie mostu na rzece San, z połączeniem ul. Grunwaldzkiej i Sanockiej w sąsiedztwie kolejki krzesełkowej na Zniesieniu, obsługującej stok narciarski oraz tereny rekreacji na Kopcu Tatarskim i nad Sanem. Projektowana jest w tym celu zachodnia obwodnica wewnątrzmiejska przebiegająca od ul. 3-go Maja, przez ul. Tokarzewskiego, przez osiedle Salezjańskie do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Rzeczną i oraz most na rzece San do ul. Sanockiej. Ten nowy układ komunikacyjny powinien umożliwić udostępnienie terenów rekreacji i sportu bez konieczności przejazdu przez centrum Starówki.

Główne działania w zakresie rozwoju układu komunikacyjnego:
Na drogach ekspresowych /E/:

 • przebudowa i podniesienie do rangi drogi ekspresowej drogi krajowej nr 77 od węzła autostradowego w Radymnie przez obwodnicę północno - wschodnią od ul. Krakowskiej do ul. Lwowskiej,
 • przebudowa i podniesienie do rangi drogi ekspresowej drogi krajowej Nr 28 na odcinku od ul. Lwowskiej do granic miasta i dalej do przejścia granicznego w Medyce.

Na drogach głównych o ruchu przyśpieszonym /GP/:

 • obwodnica południowo - wschodnia na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Słowackiego i dalej do granic miasta z kontynuacją do przejścia granicznego w Malhowicach.

Na drogach głównych /G/:

 • trasa: ul. Sobieskiego - 3-go Maja, od włączenia obwodnicy północno - wschodniej przez projektowaną miejską obwodnicę zachodnią, poprzez nowy most na Sanie (redakcja: most w ciągu ul. Rzecznej) do drogi krajowej nr 28,
 • trasa: ul. 3-go Maja do drogi krajowej nr 28,
 • trasa: ul. Jagiellońska - Mickiewicza - Dworskiego - Zana do drogi ekspresowej /ul. Lwowska/,
 • trasa: ul. St. Augusta - Borelowskiego - Bohaterów Getta /tzw. mała obwodnica miejska/,
 • trasa: ul. Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego - ul. Wybrzeże Prezydenta Wilsona i Sanową do wjazdu na obwodnicę północno - wschodnią /jako przedłużenie drogi głównej i drogi krajowej nr 28/,
 • trasa: od granicy miasta - ul. Węgierska - ul. Grunwaldzka /droga wojewódzka nr 884/,
 • trasa: ul. Słowackiego od obwodnicy południowo-wschodniej do Placu Na Bramie /droga wojewódzka nr 885/,
 • Wprowadzenie nowego rozwiązania na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej z Wybrzeżem Wilsona /rondo/.

Na istniejących i nowych odcinkach dróg lokalnych (redakcja: część zamierzeń):

 • przedłużenie drogi od ul. Wyspiańskiego do Chrobrego /uwarunkowane badaniami  geologicznymi/,
 • przedłużenie drogi od ul. Św. Brata Alberta do Rogozińskiego,
 • przedłużenie drogi ul. Wernyhory do ul. Batorego,
 • przedłużenie ul. Goszczyńskiego,
 • przedłużenie ul. Mniszej do Wybrzeża Wilsona,
 • przebudowa ul. Okopowej.

W ramach aglomeracji przemyskiej przewiduje się (redakcja: część zamierzeń):

 • włączenie do głównego systemu komunikacji drogowej w mieście:

-    przedłużenie ul. Buszkowickiej w kierunku Buszkowiczek,
-    przedłużenie ul. Obronnej do Kuńkowiec trasą istniejącej drogi fortecznej,
-    przedłużenia ul. Ofiar Katynia do Krównik i Łuczyc,
-   przedłużenia ul. Obozowej i połączenie z drogą Krówniki - Łuczyce,

 • budowę następujących dróg:

-    przedłużenie ul. Obozowej i połączenia z drogą Krówniki - Łuczyce, jako drogi zbiorczej,
-    przedłużenie drogi fortecznej od Kruhela Małego przez Grochowce do Pikulic, jako drogi lokalnej,

 • projektowane objazdy na drogach miejskich i kontynuowane na terenach gmin sąsiadujących /Gmina Krasiczyn, Gmina Przemyśl/

-    ciąg ulic: Armii Krajowej, Wysockiego, Obronna,
-    ciąg ulic istniejących i odcinków trasy do wykonania: ul. Witoszyńska, trakt do G. Wapielnica, koło Fortu Grochowce /Leśniczówka/, przez Pikulice, ul. Herburtów,
-    ciąg komunikacyjny dróg i ulic istniejących z budową mostu na rzece Wiar: od drogi na Malhowice przez Nehrybkę, Łuczyce, Krówniki, ul. Ofiar Katynia.

Koncepcje tras rowerowych
Dla miasta Przemyśla proponowanych jest 9 typów tras rowerowych. Tak wielka różnorodność jest związana z usytuowaniem pasa ruchu rowerowego  w przekroju poprzecznym ulicy /w relacji do jezdni, chodników, zieleńców/ oraz z funkcją obszaru, przez który te ulice przechodzą.

 • Typologia tras rowerowych:

Typ 1    Ruch rowerowy w ulicy o ruchu uspokojonym
Typ 2    Pasy rowerowe jednokierunkowe malowane na jezdni dwukierunkowej
Typ 3    Kontrapas rowerowy na ulicy jednokierunkowej
Typ 4    Wydzielone drogi rowerowe jednokierunkowe przy ulicy dwukierunkowej
Typ 5    Wydzielone drogi rowerowe  dwukierunkowe przy ulicy
Typ 6    Ciąg pieszo - rowerowy
Typ 7    Droga rowerowa na brzegu rzeki
Typ 8    Droga rowerowa przy torach kolejowych
Typ 9    Droga rowerowa na obwałowaniach rzeki

W celu utworzenia tras rowerowych w Przemyślu planuje się następujące działania :

 • udostępnienie rowerzystom ulic zamkniętych dla ruchu samochodowego /Franciszkańska, Kazimierza Wielkiego, Kamienny Most/,
 • budowa drogi rowerowej na prawym brzegu i wale Sanu od granicy miasta do obwodnicy północno-wschodniej, droga rowerowa powinna mieć kontynuacje w sąsiednich gminach, a jeśli nie będzie to możliwe to należy ją podłączyć do drogi krajowej nr 28,
 • wprowadzenie drogi rowerowej równolegle do linii kolejowej na ulicę Mniszą i wariantowo dalej wzdłuż torów do pl. Legionów przed dworcem PKP,
 • budowa drogi rowerowej na lewym brzegu Sanu od granicy miasta do granicy miasta, droga rowerowa powinna mieć kontynuacje w sąsiednich gminach a jeśli nie będzie to możliwe to należy ją podłączyć do drogi wojewódzkiej nr 884 na zachodzie i drogi powiatowej w Buszkowicach na północy,
 • wyznaczenie kontrapasów rowerowych na ulicach: Smolki, Czarnieckiego od skrzyżowania z Kamiennym Mostem do Rokitniańskiej, Siemiradzkiego - Dworskiego,
 • budowa drogi rowerowej wzdłuż magistrali kolejowej wraz z kładkami rowerowymi na Sanie i nad ulicą Krasińskiego /od osiedla w rejonie ul. 3 Maja - Krasińskiego - Mickiewicza - Lwowska/ (redakcja: kładkę pieszo-rowerową przy moście kolejowym zaproponowało też FRP w ramach inicjatywy FRP dotyczącej budowy PSKM),
 • budowa drogi rowerowej wzdłuż linii kolejowej Przemyśl Główny - Malhowice do granicy miasta, droga rowerowa Przemyśl Główny - Malhowice powinna mieć kontynuacje w sąsiednich gminach a jeśli nie będzie to możliwe to należy ją podłączyć do drogi wojewódzkiej nr 885 na południu przez ulicę Obozową,
 • uspokojenie ruchu na ulicach: 3 Maja, Jagiellońska, Mickiewicza, Dworskiego, Siemiradzkiego, Słowackiego, Piłsudskiego, Sanocka, Grunwaldzka, Węgierska, przez przebudowę skrzyżowań i wprowadzenie małych rond na skrzyżowaniach: Stanisława Augusta - 3 Maja, Piłsudskiego - Jagiellońska, Jagiellońska - Wilsona, Zana - Mickiewicza, Słowackiego - Smolki, Słowackiego - Obozowa, Wilsona łącznica z Mostem Siwca, Bohaterów Getta łącznica z Wilsona,
 • docelowe pozostawienie TEMPA 50 wyłącznie na ciągu drogi nr 77 i 28 /ulice: Krakowska, Jana III Sobieskiego, Stanisława Augusta, Most Siwca, Wincentego Pola, Lwowska/ oraz na przyszłych obwodnicach Przemyśla z jednoczesnym wprowadzeniem małych rond na skrzyżowaniach:

- Jana III Sobieskiego -Krakowska,
- Borelowskiego - Rogozińskiego,
- Borelowskiego - Krasińskiego,
- Bohaterów Getta - Sportowa,
- Zana - Mickiewicza,

 • docelowe uspokojenie ruchu na pozostałej sieci ulicznej i wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h /TEMPO 30/,
 • wyznaczenie jednokierunkowego pasa rowerowego w ciągu ulicy Słowackiego od Placu na Bramie do cmentarza,
 • wyznaczenie dwóch jednokierunkowych pasów rowerowych lub budowa dróg rowerowych w ciągu Jagiellońskiej od Mostu Orląt do Placu na Bramie,
 • wyznaczenie dwóch jednokierunkowych pasów rowerowych na chodnikach odcinka ul. Borelowskiego między ul. 29 Listopada i Rogozińskiego,
 • wyznaczenie dwóch jednokierunkowych pasów ruchu lub budowa dróg rowerowych
 • w ciągu Grunwaldzkiej od Placu Konstytucji do przyszłej obwodnicy zachodniej,
 • wyznaczenie dwóch jednokierunkowych pasów rowerowych lub budowa wydzielonych dróg rowerowych/pieszo - rowerowych na Moście Orląt,
 • zawężenie jezdni ulicy Krakowskiej i budowa ciągu pieszo – rowerowego,
 • budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż obwodnicy zachodnio - północnej,

Ponadto w celu poprawy transportu publicznego na terenie miasta Przemyśla planowane jest:

 • wydzielenie trzeciego pasa ruchu w ciągu ulicy Mickiewicza zarezerwowanego dla autobusów komunikacji miejskiej,
 • wydzielenie trzeciego pasa ruchu w ciągu ulicy Słowackiego na odcinku od ul. Łukasińskiego do Placu Na Bramie zarezerwowanego dla autobusów komunikacji miejskiej.

W rozdziale 5 opracowania ZPRTP zidentyfikowano problemy wpływające na funkcjonowanie transportu publicznego. W ramach tego rozdziału wymienione zostały pewne rozwiązania, z których co ciekawsze zamieszczono w artykule.

Zaproponowano budowę podziemnego przejścia dla pieszych dla ul. Jagielońskiej. Powodem tego jest nie przystosowanie tej ulicy do ruchu pieszych. Dwa przejścia dla pieszych przy bardzo ruchliwych skrzyżowaniach stanowią niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu, biorąc pod uwagę dużą liczbę wykroczeń popełnianych przez kierowców, pomimo działającej sygnalizacji świetlnej. Dlatego też budowa przejścia podziemnego na tej ulicy jest jak najbardziej wskazana, ponieważ wpłynie na bezpieczeństwo ruchu pieszych.

Zbyt mała ilość parkingów w centrum miasta, powoduje trudności w ruchu drogowym, zwłaszcza dla przyjezdnych i turystów, których z roku na rok jest coraz więcej. Aby odciążyć centrum miasta należałoby wyprowadzić część ruchu z centrum, w zamian zapewniając sprawną komunikację publiczną, z której mogliby skorzystać przyjezdni i turyści. Można osiągnąć ten cel poprzez budowę parkingów strategicznych przy wjazdach do miasta oraz parkingów dla obsługi ruchu turystycznego. Mogą one rozwiązać również problem przejazdu przez miasto wysokich autobusów, które nie mieszczą się pod wiaduktami kolejowymi, co utrudnia komunikację międzynarodową. Autobusy te będą zatrzymywać się na obrzeżach miasta, a pasażerowie skorzystają z komunikacji miejskiej. Dodatkowo na terenie miasta powinien powstać parking wielopoziomowy, który zaspokoi potrzeby mieszkańców miasta pod tym względem.

Nowoczesne ośrodki rozwoju muszą być dobrze skomunikowane, zarówno poprzez komunikację drogową, jak i kolejową i lotniczą. Szybki transport jest podstawą oceny warunków inwestycyjnych w mieście, jak również pozostaje w kręgu zainteresowania ruchem turystycznym, prowadzącym na południe lub wschód i ma wpływ na rozwój miasta i regionu. Obecnie funkcjonuje graniczne przejście kolejowe Medyka-Mościska, zarówno dla przejazdów osobowych jak i transportu prowadzonego koleją. Szansą gospodarczą może być wprowadzenie systemu transportu łączonego, drogowo-kolejowego oraz włączenie dróg kolejowych w program rozwoju turystyki z proponowanym utworzeniem przejazdu na trasie Przemyśl - Lwów, tzw. „tramwajem kolejowym”.

Nowe i możliwe do wykorzystania szanse rozwoju są związane z ponownym uruchomieniem przejazdów kolejowych na przejściu granicznym, kolejowym Malhowice-Niżankowice wraz
z kontynuacją przejazdu na użytkowanej nadal trasie Niżankowice-Chyrów, Krościenko-Chyrów, z odcienkiem stanowiącym obecnie szlak turystyczny przez Słowację na Węgry /przez Zagórz, Łupków-Medzilaborce/. Inicjatywa przywrócenia tego przejścia granicznego jest szczególnie cenna dla oferty turystycznej związanej z Twierdzą Przemyśl i tworzonym Związkiem Gmin Fortecznych oraz z rozwojem gmin przygranicznych.

Rozdział II Działania wpływające na rozwój transportu publicznego na terenie miasta Przemyśla
Rozwój transportu publicznego na terenie miasta Przemyśla, będzie możliwy poprzez realizację następujących działań.
2.1.    Działania poprawiające infrastrukturę transportu publicznego

 1. Budowa dworca autobusowego wraz z Centrum Obsługi Klientów w centrum miasta.
 2. Wydzielenie trzeciego pasa ruchu dla autobusów.
 3. Modernizacja wiat przystankowych na terenie miasta.
 4. Budowa i modernizacja pętli autobusowych.
 5. Budowa i modernizacja zatok autobusowych.
 6. Budowa dworców dodatkowych PKS, w tym dla komunikacji międzynarodowej.
 7. Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie miasta.
 8. Budowa parkingów dla obsługi ruchu turystycznego.
 9. Budowa parkingów strategicznych przy wjazdach do miasta.
 10. Budowa przejść podziemnych.
 11. Reorganizacja infrastruktury sterowania ruchem.
 12. Budowa systemu ścieżek rowerowych wraz z obiektami towarzyszącymi.
 13. Wykorzystania transportu kolejowego dla potrzeb transportu publicznego, np. tramwaj kolejowy - miejski i podmiejski (redakcja: inicjatywa FRP dotycząca PSKM).
 14. Budowa obwodnic miasta Przemyśla wraz z mostami na rzece San.
 15. Budowa nowych odcinków dróg publicznych i wewnętrznych.

2.2.    Działania poprawiające jakość obsługi i bezpieczeństwo pasażerów

 1. Modernizacja i rozbudowa taboru komunikacji zbiorowej, w szczególności zakup autobusów niskopokładowych.
 2. Uruchomienie nowych linii i wydłużenie dotychczasowych w związku z budową nowych osiedli.
 3. Zapewnienie dogodniejszych połączeń do instytucji publicznych.
 4. Zakup i instalacja urządzeń do monitoringu autobusów i łączności pomiędzy kierowcami i dyspozytorem.
 5. Zakup i wdrażanie systemu informacji przystankowej wraz z elektronicznym systemem biletów.


Ad 2.2.5 W piśmie do Prezydenta Przemyśla nasze forum oprócz budowy Przemyskiej Szybkiej Kolei Miejskiej przedstawia także koncepcję Miejskiego Systemu Zintegrowanej Informacji Komunikacyjnej, który ma ułatwić zaplanowanie podróży. System informowałby o tym, w jakim czasie można przemieścić się pomiędzy dwoma przystankami, autobus jakiej linii i w jakim czasie ma przyjechać na dany przystanek, podawana byłaby też informacja o opóźnieniach na bieżąco. Dostęp do tego systemu realizowany może być za pomocą elektronicznych tablic informacyjnych zamontowanych na przystankach i w szynobusach, a także strony internetowej. Podstawą działania tego systemu jest aktualizacja na bieżąco sytuacji o lokalizacji pojazdów komunikacji zbiorowej, przetwarzanie danych i dogodna ich prezentacja. Projekt MSZIK nawiązuje więc do zapisów w ZPRTP, w którym wśród planowanych do zakupu w ramach projektów dotyczących infrastruktury transportu publicznego przewiduje się „Zakup oraz montaż urządzeń z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej np. systemy dystrybucji i identyfikacji biletów, systemy informacji dla podróżnych /w tym też systemy on-line/, monitoring bezpieczeństwa, skoordynowanie rozkładów jazdy transportu publicznego”.

W załączeniu tabela prezentująca projekty przewidziane do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl i pozostałe podmioty.

Łączna wartość projektów, dla których Beneficjentem Końcowym będzie Gmina Miejska Przemyśl wynosi 365 700 000,00 PLN.
Poziom dofinansowania projektów w ramach Programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 - 2013 może wahać się w przedziale od 50 - 85% wartości projektu.
Przyjmując, iż projekty uzyskają maksymalne dofinansowanie stanowiące 85% wartości projektu, to wkład własny Gminy dla wszystkich projektów ujętych w Planie w okresie jego realizacji wyniesie 55 485 000,00 PLN, natomiast przy poziomie dofinansowania wynoszącym 50%, wkład własny będzie musiał wynieść 182 850 000,00 PLN.
Projektem, w którym Beneficjentem Końcowym będzie Gmina Miejska Przemyśl a charakteryzującym się największym budżetem /315 000 000,00 PLN/ jest projekt pt. „Budowa drogi obwodowej północno - wschodniej i południowo - wschodniej w Przemyślu”. Projekt ten został wpisany na listę Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.
Umieszczenie projektu w Planie Inwestycyjnym PO RPW jest wstępną deklaracją jego realizacji i wiąże się z zarezerwowaniem na ten cel środków w ramach budżetu PO RPW. Projekty, które zostały zapisane w Planie Inwestycyjnym nie będą, zatem podlegały późniejszej procedurze konkursowej.
Do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 planowane jest również złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz budowa mostu wraz z dojazdami do ul. Sanockiej i Rzecznej w Przemyślu”.

 

Redakcja:

Na podstawie Tabeli 3 zawierającej zadania, dla których Beneficjentem Końcowym będzie Gmina Miejska Przemyśl widać jak duży jest zakres zadań i wydatków inwestycyjnych. O tym, czy zadanie te zostaną zrealizowane do 2013 roku zdecyduje nie tylko, mamy nadzieję sprawne działanie władz miasta, ale i przede wszystkim poziom dofinasowania z funduszy zewnętrznych. Należy też wziąć pod uwagę, że wyliczenia prezentowane w tabeli były wykonywane pod koniec 2006 roku. Dla przykładu pozycja dotycząca „Budowy drogi obwodowej północno - wschodniej i południowo - wschodniej w Przemyślu” warta wg tabeli 315 000 000 PLN jest nie aktualna. Na koniec roku 2009 wartość kosztorysowa budowy drogi obwodowej tylko dla odcinka północno – wschodniego wynosi ok. 330 mln zł. Na przykładzie tego zadania i obecnego jego dofinasowania na poziomie 50% można niestety wyciągnąć wnioski, że większość założeń Zintegrowanego Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla miasta Przemyśla na lata 2007-2013 i planowanych na jego podstawie zadań nie zostanie zrealizowana zgodnie z planem. Miejmy nadzieję, że dofinasowanie będzie większe, a tym samym miasto będzie miało środki finansowe na wkład własny dla realizacji głównego zadania w postaci budowy obwodnicy, a także pozostałych zadań.

Wśród zadań przewidzianych do realizacji przez pozostałe podmioty szczególne wyzwania stoją przed Miejskim Zakładem Komunikacji. Oczywiście najważniejsze zadanie dla tego podmiotu to modernizacja infrastruktury technicznej MZK, a w szczególności zakup nowego taboru. Zadania te były zaplanowane na lata 2007-2009.
Sukcesem zakończyło się złożenie 2 wniosków o dofinansowanie projektów MZK w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
MZK otrzyma dofinansowanie na następujące zadania:

Tytuł projektu Całkowity koszt projektu w (PLN) Dotacja z EFRR w (PLN)
Rozwój systemu komunikacji publicznej w Przemyślu 7 117 724,00 6 050 065,40
Modernizacja taboru transportu publicznego na alternatywne źródła zasilania - CNG 2 729 140,00 1 901 450,00

 

Należy, więc oczekiwać, że także inne projekty z „Zintegrowanego Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla miasta Przemyśla na lata 2007-2013” zostaną zrealizowane w przyszłości, przy dużym współudziale środków finansowych z funduszy zewnętrznych.

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum dyskusyjnym


 

Tagi artykułu: