Dokumentacja projektowa Śródmiejskiej Ścieżki Pieszo-Rowerowej ujęta w WPI

Piątek, 26 listopada 2010

Zapewne jesteście ciekawi co dalej w temacie śródmiejskiej ścieżki pieszo-rowerowej i wraz z kładką przez San? W dalszej części artykułu dowiecie się co "w trawie piszczy"...

W dniu dzisiejszym trzymaliśmy pismo w sprawie naszej inicjatywy jaką jest śródmiejska ścieżka pieszo-rowerowa. Otóż w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Przemyśla ujęte zostało opracowanie w 2011 r. dokumentacji projektowej na wyżej wymienione zadanie. Na ową dokumentację przeznacza się kwotę 300 tys. zł.

Jak poinformowano nas w piśmie jednocześnie prowadzone są wstępne rozmowy i uzgodnienia z właściwymi jednostkami organizacyjnymi PKP S.A. w sprawie uwarunkowań realizacyjnych dotyczących planowanego przedsięwzięcia.

Problematycznym zagadnieniem jest poprowadzenie ścieżki pieszo-rowerowej przez teren zamknięty PKP. Działki na tym terenie stanowią własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu PKP, znajdują się w terenach zamkniętych a ponadto objęte są umową dzierżawy ze spółkami Grupy PKP. Teoretycznie (i mam nadzieję że przy dobrej woli obu stron i praktycznie) jest możliwe zbycie gruntu pod budowę ścieżki ale uwarunkowane będzie ono uzyskaniem uzgodnień ze strony obecnych dzierżawców. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie informuje także, iż będzie ono wymagało wyłączenia gruntu z umów dzierżawy ze spółkami PKP, uzyskania zgody Ministra właściwego ds. transportu na wyłączenie z terenów zamkniętych oraz przeprowadzenia procedury podziału geodezyjnego w celu wydzielenia gruntu. Jednocześnie PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie zwrócił się z prośbą o oświadczenie Gminy wyrażające zainteresowanie odpłatnym nabyciem gruntu w kontekście planowanych zamierzeń inwestycyjnych na tym terenie. Deklaracja w tym zakresie pozwoli uruchomić odpowiednią procedurę zmierzającą do zbycia Gminie tej nieruchomości.

Prezydent Miasta Przemyśla wobec powyższych faktów uważa, że wzrosną koszty realizacji całego przedsięwzięcia, dlatego też celowym będzie zweryfikowanie jego pierwotnych założeń projektowych. Realizacja tego zadania zaplanowana jest na lata 2013-2014 ze względu na przedstawione problemy jak i znaczne obciążenie budżetu miasta finansowaniem rozpoczętych i dużych inwestycji.

Liczymy na to, że prowadzone rozmowy i negocjacje zakończą się pomyślnie i za parę lat będziemy mogli korzystać ze śródmiejskiej ścieżki pieszo-rowerowej będącej inicjatywą FRP.

Na koniec podam jeszcze jedną ważną informację - nie ma możliwości dobudowania podwieszanej kładki pieszo-rowerowej do mostu kolejowego, który jest przewidziany w ramach rewitalizacji linii kolejowej nr 091 Kraków-Medyka do remontu po roku 2015. PKP nie wyraża zgody na taką inwestycję.

 

Opracował: M.W.

 

 

Tagi artykułu:

Powiązane artykuły: