Most Sanocka-Rzeczna

Sobota, 10 października 2009

Do 2013 roku zostanie zrealizowany projekt budowy mostu łączącego drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 884.

W roku 2008 został złożony wniosek o dofinansowanie dla przedmiotowego projektu.

W ramach Działania 8.2 „Drogi krajowe poza siecią TEN-T” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wniosek w wyniku oceny merytorycznej został odrzucony ze względu na zbyt małą liczbę uzyskanych punktów. Biorąc pod uwagę całkowity koszt projektu oraz koszt planowanej budowy drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 drogą krajową nr 28 a także możliwości budżetowe Gminy Miejskiej Przemyśl realizacja przedmiotowego projektu w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Przemyśla w cyklu pięcioletnim została odsunięta w czasie do 2013r.

W ramach inwestycji przewiduje się:

 • budowę obiektów mostowych tj.:
 • mostu głównego przez rzekę San o konstrukcji łukowej i długości teoretycznej 120 m;
 • przęsła dojazdowego od strony ulicy Wybrzeża Ojca Jana Pawła II o konstrukcji kablobetonowej sprężonej i długości teoretycznej 30 m;
 • przęsła dojazdowego od strony ulicy Sanockiej o konstrukcji kablobetonowej sprężonej i długości teoretycznej 2 × 30 m;
 • zabezpieczenie brzegów koryta rzeki San;
 • budowę dojazdów do obiektów mostowych o długości 982 m w postaci nasypów drogowych wraz z przepustem ramowym oraz ścianami oporowymi;
 • budowę nowego skrzyżowania typu rondo przy połączeniu projektowanego odcinka łącznikowego z ulicą Sanocką wraz z budową z budową ścian oporowych;
 • budowę skrzyżowania przy połączeniu projektowanego odcinka łącznikowego z ulicą Wybrzeża Ojca Jana Pawła II;
 • przebudowę ulicy Rzecznej na odcinku od ul. Wybrzeża Ojca Jana Pawła II
  do ul. Grunwaldzkiej;
 • przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną inwestycją.

Całkowita długość projektowanego odcinka drogi od projektowanego skrzyżowania typu rondo do skrzyżowania skanalizowanego z ulica Grunwaldzką wynosi 0,946 km.


Most na Sanie łączący ulice Sanocką i Rzeczną Most na Sanie łączący ulice Sanocką i Rzeczną Most na Sanie łączący ulice Sanocką i Rzeczną Most na Sanie łączący ulice Sanocką i Rzeczną
Most Sanocka - Rzeczna - Plan sytuacyjny

Tagi artykułu:

Powiązane artykuły: