Znamy wstępne warianty przebiegu zachodniej obwodnicy Przemyśla !

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach akcji informacyjnej przedstawiła wstępne warianty przebiegu zachodniej obwodnicy Przemyśla opracowane przez wykonawcę studium korytarzowego dla tej inwestycji.

Dokumentację dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Przemyśla w ciągu drogi krajowej DK28/77” przygotowuje konsorcjum firm projektowych MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy). Zwycięska propozycja ma wartość 12,656 mln zł. Pierwszym etapem jest opracowanie dokumentacji w zakresie studium korytarzowego, a kolejnym opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednym z elementów umowy jest przeprowadzenie tzw. akcji informacyjnej. Termin realizacji prac to 33 miesiące.

Zgodnie z cyklem przygotowania wspomnianej wyżej inwestycji opracowywane jest obecnie studium korytarzowe będące podstawowym dokumentem projektowym kompleksowo przedstawiającym nowe zamierzenie inwestycyjne drogowe. Studium korytarzowe jest również pierwszą dokumentacją projektową, określającą lokalizację pasa (korytarza) terenu pod nowe zamierzenie drogowe z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych.


W ramach przetargu dla przygotowania dokumentacji dla budowy zachodniej obwodnicy Przemyśla wykonawca został zobowiązany do opracowania czterech wariantów przebiegu drogi, które określono w następujący sposób:

1) WARIANT I – zaczyna się w węźle autostradowym „Jarosław Południe” i biegnie w kierunku południowo – wschodnim, następnie po zachodniej stronie miasta Przemyśl (poza granicami administracyjnymi miasta) przecina rzekę San i drogę krajową nr 28 oraz okrąża po południowej stronie miasto Przemyśl włączając się z powrotem do DK 28 po wschodniej stronie miasta Przemyśl (poza granicami administracyjnymi miasta).
W ramach tego wariantu GDDKA zobowiązała do opracowania podwariantu uwzględniającego przebieg obwodnicy Przemyśla po południowej stronie w granicach administracyjnych miasta Przemyśl gdzie włączenie do DK 28 następowałoby na terenie miasta Przemyśl.


2) WARIANT II – zaczyna się w węźle autostradowym „Radymno” i biegnie w kierunku południowo – zachodnim (po zachodniej stronie DK 77), a następnie po zachodniej stronie miasta Przemyśl (poza granicami administracyjnymi miasta) przecina rzekę San i drogę krajową nr 28 oraz okrąża po południowej stronie miasto Przemyśl włączając się z powrotem do DK 28 po wschodniej stronie miasta Przemyśl (poza granicami administracyjnymi miasta).
W ramach tego wariantu zobowiązano do opracowania podwariantu uwzględniającego przebieg obwodnicy Przemyśla po południowej stronie w granicach administracyjnych miasta Przemyśl gdzie włączenie do DK 28 następowałoby na terenie miasta Przemyśl.


3) WARIANT III – zaczyna się w okolicach miejscowości Żurawica skrzyżowaniem z DK 77, następnie biegnie w kierunku zachodnim oraz południowym przecinając rzekę San i DK 28 oraz okrąża po południowej stronie miasto Przemyśl włączając się z powrotem do DK 28 po wschodniej stronie miasta Przemyśl (poza granicami administracyjnymi miasta).
W ramach tego wariantu wykonawcę dokumentacji zobowiązano do opracowania podwariantu uwzględniającego przebieg obwodnicy Przemyśla po południowej stronie w granicach administracyjnych miasta Przemyśl gdzie włączenie do DK 28 następowałoby na terenie miasta Przemyśl.


4)WARIANT IV – stanowi wariant autorski Projektanta

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis dla każdego z wariantów wraz z mapką przebiegu drogi.

(Mapka w powiększeniu po kliknięciu i ponownym kliknięciu w prawym górnym rogu).

   

Obwodnica Przemyśla - Plan orientacyjny

WARIANT 1


Gmina Pawłosiów
Projektowana trasa drogi krajowej przebiega w granicach gminy Pawłosiów od początku trasy tj. od km ~0+000 do km ~0+950. Na terenie gminy projektowana droga krzyżuje się z istniejącą autostradą A4 w km ~ 0+900. Długość trasy na terenie gminy to 0.95km.
Gmina Rożwienica
Projektowana trasa drogi krajowej przebiega w granicach gminy Roźwienica od km ~0+950 do km ~7+280. Długość projektowanego wariantu 1 na terenie gminy to 6.33km. Na terenie gminy projektowana droga krzyżuje się z istniejącą drogą wojewódzką DW 880 w km ~ 2+600.

Gmina Chłopice 
Projektowana trasa drogi krajowej przebiega w granicach gminy Chłopice od km ~8+050 do ~9+200. Długość projektowanego wariantu 1 na terenie gminy to 1.15km.

Gmina Rokietnica 
Projektowana trasa drogi krajowej przebiega w granicach gminy Rokietnica od km ~7+280 do km ~8+050 i km ~9+250 do km ~15+050. Długość projektowanego odcinka na terenie gminy to 6.57km. Na terenie gminy projektowana droga krzyżuje się z istniejącymi drogami tj. z drogą powiatową DP 1770 w km ~9+320, drogą powiatową DP 1786 w km 13+000 oraz drogą wojewódzką DW 881 w km ~ 13+700.

Gmina Żurawica
Projektowana trasa drogi krajowej przebiega w granicach gminy Żurawica od km ~15+050 do ~19+600. Długość projektowanego wariantu 1 na terenie gminy to 4.55km. Na terenie gminy projektowana droga krzyżuje się z istniejącą drogą wojewódzka DW 881 w km ~17+350.

Gmina Przemyśl
Projektowana trasa drogi krajowej przebiega w granicach gminy Przemyśl od km ~19+600 do końca projektowanego odcinka wariantu 1 tj. km ~23+400. Droga w km 23+400 łączy się z Wariantem 1A oraz 1B. Dodatkowo w km 21+000 krzyżuje się z droga powiatową DP 2101. Długość projektowanego wariantu 1 na terenie gminy wynosi 3.8km.
 
 
 
 
  

WARIANT 1A


Gmina Przemyśl
Projektowana trasa drogi krajowej przebiega w granicach gminy Przemyśl od km ~23+400 do km ~25+680. Na początku wariantu w km 23+400 łączy się z Wariantem 1 oraz 1B. Dodatkowo krzyżuje się z istniejącą drogą powiatową DP 2102 w km ~ 23+100. Długość projektowanego wariantu 1A na terenie gminy to 2.28km.

Miasto Przemyśl
Projektowana trasa drogi krajowej przebiega w granicach miasta Przemyśl w dwóch miejscach od km ~25+700 do km 28+800 oraz km ~ 30+250 końca opracowania tj. km ~35+620. W km 35+620 projektowana droga włącza się do istniejącego ronda, gdzie krzyżuje się istniejącą drogą wojewódzka DW 855 oraz w km ~ 27+850. W km ~28+080 projektowana droga przecina rzekę San. Długość projektowanego wariantu 1A na terenie gminy to 8.47km.

Gmina Krasiczyn
Projektowana trasa drogi krajowej przebiega w granicach gminy Krasiczyn od km ~28+800 do km ~30+250. Długość projektowanego wariantu 1A na terenie gminy to 1.45km. Projektowana droga w granicach gminy krzyżuje się z istniejącą drogą krajową DK 28 oraz w km 29+500.
  

WARIANT 1B


Gmina Przemyśl
Projektowana trasa drogi krajowej przecina granice gminy Przemyśl w czterech miejscach tj. od km ~ 23+400 do km ~26+900, w km ~37+300 do km ~37+950, od km ~39+950 do km ~52+300 oraz ~52+900 do km ~53+045. Długość projektowanego wariantu 1B na terenie gminy to 16.65km. Projektowany wariant na terenie gminy krzyżuje się z istniejącą drogą wojewódzką DW 884 w km ~26+450 oraz z DW 885 w km ~45+250 , a na końcu trasy w km 53+045 krzyżuje się z istniejącą droga krajową DK 28. Dodatkowo krzyżuje się z istniejącymi drogami powiatowymi w km ~42+300 z DP 2091, w km ~46+800 z DP 2123, w km ~48+250 z DP 2121 oraz w km 49+950 z DP 2120.

Gmina Krasiczyn
Projektowana trasa drogi krajowej przebiega w granicach gminy Krasiczyn od km ~26+900 do km ~36+250. Długość projektowanego wariantu 1B na terenie gminy to 9.35km. W km ~26+950 projektowana droga przecina rzekę San. Projektowana droga w granicach gminy krzyżuje się z istniejącymi drogami tj. w km ~ 29+400 z drogą powiatową DP 2086, w km ~32+200 z drogą krajową DK 28 oraz w km 34+800 z drogą powiatową DP 2087.

Miasto Przemyśl
Projektowana trasa drogi krajowej przecina granice miasta Przemyśl w dwóch miejscach tj. od km ~ 36+250 do km ~ 37+300 oraz od km ~ 37+980 do km ~ 39+950. Długość projektowanego odcinka w granicach miasta Przemyśl wynosi 3.02km.

Gmina Medyka
Projektowana trasa drogi krajowej przebiega w granicach gminy Medyka od km ~52+300 do km ~52+900. Długość projektowanego wariantu 1B na terenie gminy to 0.6km.

WARIANT 2

Gmina Radymno
Projektowana trasa drogi krajowej przebiega w granicach gminy Radymno od początku trasy tj. od km ~0+000 do km ~2+800. Na terenie gminy projektowana droga krzyżuje się z istniejącą DP 2106 w km ~ 2+000. Długość projektowanego wariantu 2 na terenie gminy wynosi 2,80 km.
Gmina Orły
Projektowana trasa drogi krajowej przebiega w granicach gminy Orły od km ~ 2+800 do km ~7+500 oraz od km ~ 8+850 do km ~ 9+200. Na terenie gminy projektowana droga krzyżuje się z istniejącą drogą powiatową DP2098 w km ~ 4+250.00, drogą powiatową DP 2105 w km ~ 5+500, drogą powiatową DP 2107 w km ~ 9+200. Długość projektowanego wariantu 2 na terenie gminy wynosi 5,05 km.
Gmina Żurawica
Projektowana trasa drogi krajowej przecina granice gminy Żurawica w trzech miejscach od km ~ 7+500 do km ~8+850, od km ~9+200 do km ~ 10+380, od km ~10+750 do km ~13+800. Na terenie gminy projektowana droga krzyżuje się z istniejącą drogą powiatową DP 2107 w km ~9+200, drogą powiatową DP 2107 w km ~5+500. Na terenie gminy Żurawica projektowany jest łącznik w km 13+000 z projektowanej drogi krajowej, łączący projektowaną drogę z drogą krajową DK 77. Długość projektowanego wariantu 2 na terenie gminy wynosi 5,58 km.

Gmina Przemyśl
Projektowana trasa drogi krajowej przebiega w granicach gminy Przemyśl od km ~ 13+800 do km ~14+000. Długość projektowanego wariantu 2 na terenie gminy wynosi 0,20 km.

Miasto Przemyśl
Projektowana trasa drogi krajowej przebiega w granicach miasta Przemyśl od km ~14+000 do końca projektowanego odcinka wariantu 2 tj. km ~14+266. Droga w km 14+266 łączy się z Wariantem 2A oraz 2B oraz krzyżuje się z ulicą Generała Józefa Wysockiego. Długość projektowanego wariantu 2 na terenie gminy wynosi 0,26 km.

WARIANT 2A


Miasto Przemyśl
Projektowana trasa drogi krajowej przecina granice miasta Przemyśl w trzech miejscach od km ~14+266 do km ~15+000 oraz od km ~15+900 do km ~19+000, od km ~20+500 do końca projektowanego odcinka wariantu 2A tj. km ~25+866, gdzie krzyżuje się z istniejącą drogą wojewódzką DW 885 w postaci istniejącego ronda. Na terenie Miasta projektowana droga krajowa krzyżuje się z istniejącą drogą wojewódzka DW 884 w km ~18+100.00. Długość projektowanego wariantu 2A na terenie miasta wynosi ~ 9,20 km.

Gmina Przemyśl
Projektowana trasa drogi krajowej przebiega w granicach Miasta Przemyśl od km ~15+000 do km ~15+900. Długość projektowanego wariantu 2A na terenie gminy wynosi 0,9 km.

Gmina Krasiczyn
Projektowana trasa drogi krajowej przebiega w granicach Miasta Przemyśl od km ~19+000 do km ~20+500. Na terenie gminy projektowana droga krajowa krzyżuje się z istniejącą drogą krajową DK 28 w km ~19+750. Długość projektowanego wariantu 2A na terenie gminy wynosi 1,5 km.

WARIANT 2B


Miasto Przemyśl
Projektowana trasa drogi krajowej przecina granice miasta Przemyśl w trzech miejscach tj. od km ~14+266 do km ~15+000, od km ~27+000 do km ~28+000 oraz od km ~28+700 do km ~30+700. Długość projektowanego odcinka 2B w granicach miasta Przemyśl wynosi 3,7 km.

Gmina Przemyśl
Projektowana trasa drogi krajowej przecina granice gminy Przemyśl w trzech miejscach tj. od km ~15+000 do km ~17+600, w km ~30+700 do km ~43+000 oraz od km ~43+600 do końca opracowania wariantu 2B tj. km 43+763. Długość projektowanego wariantu 2B na terenie gminy to 15,7km.

Na terenie gminy krzyżuje się z istniejącą drogą wojewódzką DW 884 w km ~17+200, z drogą krajową DK 28 na końcu trasy w km ~43+763, z drogą wojewódzką DW 855 w km ~35+950. Z drogą powiatową DP2091 projektowana trasa krzyżuje się w km ~33+000, z drogą powiatową DP 2123 w km ~37+500, z DP 2121 w km ~39+000, z DP 2120 w km ~40+700.

Gmina Krasiczyn
Projektowana trasa drogi krajowej przebiega w granicach gminy Krasiczyn od km ~17+600 do km ~27+000. Długość projektowanego wariantu 2B na terenie gminy to 9.4km. W km ~17+600 projektowana droga przecina rzekę San. Projektowana droga w granicach gminy krzyżuje się z istniejącymi drogami tj. w km ~20+100 z drogą powiatową DP 2086, w km ~22+900 z drogą krajową DK 28 oraz w km ~25+200 z DP 2087.

Gmina Medyka
Projektowana trasa drogi krajowej przebiega w granicach gminy Medyka od km ~43+050 do km ~43+600. Długość projektowanego wariantu 2B na terenie gminy to 0,55 km.

WARIANT 3


Gmina Żurawica
Projektowana trasa drogi krajowej przecina granice gminy Żurawica powiat Przemyski do km ~ 0+000 do km ~ 4+200. Na terenie gminy projektowana droga krzyżuje się z istniejącą drogą wojewódzką DW 881 w km ~1+950. Na terenie gminy Żurawica projektowany jest łącznik w km ~3+350 łączący projektowaną drogę krajową z istniejącą drogą krajową DK 77. Długość projektowanego wariantu 3 na terenie gminy wynosi 4.2 km, a długość łącznika to 2.338 km.

Gmina Przemyśl
Projektowana trasa drogi krajowej przecina granice gminy Przemyśl do km ~4+200 do km ~4+400. Długość projektowanego wariantu 3 na terenie gminy wynosi 0,2 km.

Miasto Przemyśl
Projektowana trasa drogi krajowej przecina granice gminy Przemyśl w trzech miejscach tj. do km ~4+400 do końca projektowanego odcinka 3 km ~4+641. Długość projektowanego wariantu 3 na terenie gminy wynosi 0,24 km.

WARIANT 3A


Miasto Przemyśl
Projektowana trasa drogi krajowej przecina granice miasta Przemyśl w dwóch miejscach od km ~4+641 do km ~5+350 oraz od km ~ 6+250. km ~9+400 oraz od km ~10+600 do końca projektowanego odcinka 3A ~16+241 gdzie krzyżuje się z istniejącą drogą wojewódzką DW 885 w postaci istniejącego ronda. Na terenie Miasta projektowana droga krajowa krzyżuje się z istniejącą drogą wojewódzka DW 884 w km ~8+450. Długość projektowanego wariantu 3A na terenie gminy wynosi ~ 9,70 km.
Gmina Przemyśl
Projektowana trasa drogi krajowej przebiega w granicach Miasta Przemyśl od km ~5+350 do końca km ~6+250.00. Długość projektowanego wariantu 2 na terenie gminy wynosi 0,9 km.

WARIANT 3B


Miasto Przemyśl
Projektowana trasa drogi krajowej przecina granice miasta Przemyśl w trzech miejscach tj. od km ~4+641 do km ~5+350, od km ~17+350 do km ~18+400 oraz od km ~19+000.00 do km ~21+050.00 Długość projektowanego odcinka w granicach miasta Przemyśl wynosi 4,0 km.

Gmina Przemyśl
Projektowana trasa drogi krajowej przecina granice gminy Przemyśl w trzech miejscach tj. od km ~5+350 do km ~8+000, w km ~21+050 do km ~33+400 oraz od km ~34+000 do końca opracowania wariantu 3B tj. km 34+137. Długość projektowanego wariantu 3B na terenie gminy to 15,1km.
Na terenie gminy krzyżuje się z istniejącą drogą wojewódzką DW 884 w km 7+550, z drogą krajową DK 28 na końcu trasy w km 34+140, z drogą wojewódzką DW 855 w km ~26+300. Z drogą powiatową DP2091 projektowana trasa krzyżuje się w km ~23+400, z drogą powiatową DP 2123 w km ~27+900, z DP 2121 w km ~29+300, z DP 2120 w km ~31+050.
Gmina Krasiczyn
Projektowana trasa drogi krajowej przebiega w granicach gminy Krasiczyn od km ~8+000 do km ~17+350. Długość projektowanego wariantu 3B na terenie gminy to 9.4km. W km ~8+000 projektowana droga przecina rzekę San. Projektowana droga w granicach gminy krzyżuje się z istniejącymi drogami tj. w km ~ 10+400 z drogą powiatową 2086, w km 13+300 z drogą krajową DK 28 oraz w km 15+600 z drogą powiatową DP 2087.
Gmina Medyka
Projektowana trasa drogi krajowej przebiega w granicach gminy Medyka od km ~33+400 do km ~34+000. Długość projektowanego wariantu 3B na terenie gminy to 0,6 km.

WARIANT 4


Gmina Krasiczyn
Projektowana trasa drogi krajowej przebiega w granicach gminy Krasiczyn w dwóch miejscach od km ~0+000 do km~300 oraz od km ~ 0+450 do km 0+800. Długość projektowanego wariantu 4 na terenie gminy to 0.65km. Na początku trasy projektowana droga krzyżuje się z istniejącą drogą krajową DK 28 w km 0+000.

Miasto Przemyśl 
Projektowana trasa drogi krajowej przebiega w granicach miasta Przemyśl w trzech miejscach od km ~0+300 do km~450 oraz od km ~ 0+800 do km 3+950 oraz w km ~4+850 do km ~5+850. Projektowana droga w granicach administracyjnych miasta Przemyśl przecina rzekę San w km ~1+550. Dodatkowo krzyżuje się z istniejącą drogą wojewódzką DW 884 w km ~ 1+750. Długość projektowanego wariantu 4 na terenie miasta Przemyśl to 4.30km.

Gmina Przemyśl 
Projektowana trasa drogi krajowej przebiega w granicach gminy Przemyśl w dwóch miejscach od km ~3+950 do km~4+850 oraz od km ~ 5+850 do km ~6+030. Długość projektowanego odcinka na terenie gminy to 1.08km.

Gmina Żurawica 
Projektowana trasa drogi krajowej przebiega w granicach gminy Żurawica od km ~6+050 do km ~16+550. Długość projektowanego wariantu 4 na terenie gminy to 10.50km. Na terenie gminy projektowana droga krzyżuje się z istniejącymi drogami w km ~ 8+250 z drogą wojewódzką DW 881, w km ~ 10+200 z drogą krajową DK 77, w km ~ 15+200 z drogą powiatową DP 1820. Dodatkowo w km 16+450 projektowana droga przecina rzekę San.

Gmina Medyka 
Projektowana trasa drogi krajowej przebiega w granicach gminy Medyka od km ~16+550 do km ~19+023. Długość projektowanego wariantu 4 na terenie gminy to 2.47 km.

Obwodnica Przemyśla - wiariant 4, plan sytuacyjny
------------

Obwodnica Przemyśla powstaje w ramach rządowego programu „100 obwodnic”. Jej budowa pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, którego część (z autostrady A4) przejmuje droga krajowa nr 77, prowadząc dalej przez Przemyśl na wschód do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce. Ponadto droga krajowa nr 77 pozwala na kontynuację transportu z kierunku północnego (Warszawa, Radom, Jarosław) w stronę południową do Przemyśla, a dalej drogą krajową nr 28 transport kierowany jest do przejść granicznych na południu Polski.
Realizacja obwodnicy w ciągu dróg krajowych nr 28 i 77 pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Przemyśla, a to odciąży miasto z ruchu pojazdów ciężarowych.

Obwodnica Przemyśla o długości ok. 22 km powstanie w nowym śladzie DK 28/77 jako droga klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym). Zostanie zaprojektowana po zachodniej stronie miejscowości.
Realizacja zadania została przewidziana w latach lat 2026–2028.


W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. W województwie podkarpackim powstanie łącznie 8 obwodnic:
1. Obwodnica Brzostka i Kołaczyc w ciągu DK73,
2. Obwodnica Jasła w ciągu DK73,
3. Obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9,
4. Obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28,
5. Obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9,
6. Obwodnica Pilzna w ciągu DK73,
7. Obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/77,
8. Obwodnica Sanoka w ciągu DK84 (II etap).

Podyskutuj o tej inwestycji na naszym forum dyskusyjnym ( <-- klik)