Ruszyła przebudowa północno - wschodniej części Rynku

   Przebudowa ma polegać na wyrównaniu istniejącej nawierzchni płyty Rynku z brukowca kamiennego, wyrównaniu  istniejącej nawierzchni ciągu pieszego z kostki kamiennej bazaltowej, wymianie istniejącej nawierzchni schodów i  ciągów pieszych na płyty granitowe, przebudowie nawierzchni wzdłuż budynków 8 – 13, uzupełnieniu oświetlenia i  odwodnienia, uczytelnieniu zarysów fundamentu murów budynku starego ratusza.  

   Przebudowa północno – wschodniej części Rynku Starego Miasta w Przemyślu obejmuje: 

-  roboty  polegające  na  rozbiórce  istniejącej  nawierzchni  jezdni  i  chodników  oraz  elementów  istniejącej  infrastruktury drogowej, 

- roboty ziemne polegające na formowaniu i zagęszczaniu nasypów wraz z plantowaniem skarp, 

- regulację istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej, budowa kanału z rur PCV o długości 88 mb oraz 3 sztuk  wpustów ulicznych betonowych, 

- budowę ciągu pieszego – pierzeja wschodnia Rynku (łącznik ul. Grodzkiej z ulicą Kazimierza Wielkiego) z płyt  granitowych płomieniowanych oraz kostki kamiennej granitowej na powierzchni 505 m²,   

- przebudowę Płyty Rynku Staromiejskiego polegającą na rozbiórce istniejącej nawierzchni oraz ułożenie nowej z  płyt  granitowych  płomieniowanych,  kostki  kamiennej  granitowej    oraz  z  brukowca  z  kamienia  polnego  na  powierzchni około 2 355 m², 

- wykonanie zarysów fundamentu murów budynku Starego Ratusza z cegły klinkierowej pełnej, 

- budowę oświetlenia ulicznego. 

   Z uwagi na teren stanowiska archeologicznego realizacja zamówienia obejmuje również przeprowadzenie badań archeologicznych. Badania archeologiczne mają polegać między innymi na badaniach archeologiczno- architektonicznych w obrębie dawnego ratusza - uchwycenie korony murów, poprzez odsłonięcie do głębokości  około 1,5 m reliktów całego obiektu oraz przeprowadzenie badań architektonicznych i scaningu laserowego.  Ostateczna głębokość wykopów jest uzależniona od głębokości posadowienia korony murów obiektu.  

   Istniejący obecnie w tym miejscu parking będzie całkowicie zlikwidowany.

Rys. Plan sytuacyjny - zakres prac

   W ramach prowadzonej inwestycji na podstawie wydanej przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków decyzji planowana jest wycinka 10 szt. istniejących lip wraz z wykonaniem nasadzeń w ilości 11 szt. Jest  to związane z ryzykiem uszkodzeń niektórych drzew podczas prac archeologicznych. Pierwotnie w miejsce usuniętych lip miały być nasadzone drzewa z gatunku wiśnia kulista odm. osobliwa  oraz klon kulisty czerwony. Wg jednak najnowszych informacji, które do nas dotarły usunięte lipy mają być zastąpione nowymi lipami drobnolistnymi o wysokości ok. 6-7m. Ponadto cegłą klinkierowa w zarysie fundamentów muru starego ratusza ma być zastąpiona białym kamieniem.

źródło: przemysl.pl; zdm-przemysl.com

 

Opracował: M.W.