Konkurs na najpiękniejszą świąteczną witrynę Przemyśla

 

Udekoruj motywami świątecznymi witrynę swojego lokalu i zgłoś ją do naszego konkursu ! 

Wykaż się pomysłowością i nowatorskim podejściem do tematu, a masz szanse zgarnąć fajne nagrody.

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Przemyśla zaprasza przemyskich przedsiębiorców do udziału w konkursie na "Najpiękniejszą świąteczną witrynę". Celem konkursu jest promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających pozytywny wpływ na poprawę wizerunku Miasta. Laureatów konkursu wyłoni Komisja konkursowa wyłoni specjalnie powołana komisja składająca się z przedstawiciela Stowarzyszenia Forum Rozwoju Przemyśla, przedstawiciela Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz przedstawicielkę Zakładu Architektury Wnętrz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Na laureatów czekają rzeczowe oraz nagrody pieniężne w wysokości: 500 zł za miejsce pierwsze, 300 zł za miejsce drugie i 200 złotych za miejsce trzecie. Konkurs ma charakter otwarty, zgłoszenia przyjmowane będą od 16 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi do 15 stycznia 2022 r.

Zapraszamy do zabawy i oryginalnego przystrojenia swoich witryn !

Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciecha Bakuna.

Patronat Medialny Życie Podkarpackie.

Partner konkursu Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju "Perła Galicji"

 

Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich  danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu. 

Zgłoszenia wg poniższego wzoru należy przesyłać na adres Stowarzyszenia: forum.rozwoju.przemysla@gmail.com. W tytule maila prosimy wpisać "Zgłoszenie konkursowe".

 

 

WZÓR ZGŁOSZENIA I TREŚĆ REGULAMINU PONIŻEJ

 

                                                                  WZÓR ZGŁOSZENIA

                                                       załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na konkurs „Najpiękniejsza świąteczna witryna Przemyśla”

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………

e-mail.....................................................................................................................

Nazwa lokalu ……………………………………………………………………………………....................

Adres…………………………………………………………………………………………………………………...

Nr telefonu…………………………………………………………………………………………………………...

Oświadczam, że jestem właścicielem / użytkownikiem witryny sklepowej.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.

Jednocześnie zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora, na potrzeby konkursu, w tym:

-  Zgodę na publikowanie swojego imienia i nazwiska oraz danych firmy we wszystkich publikacjach prasowych i internetowych.

-  Zgodę na publikację zdjęć we wszystkich publikacjach prasowych i internetowych, oraz przekazanie praw autorskich zdjęć na rzecz organizatora konkursu.

 

Imię i nazwisko, data

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REGULAMIN KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZA ŚWIĄTECZNA WITRYNA PRZEMYŚLA”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady konkursu Stowarzyszenia Forum Rozwoju Przemyśla na „Najpiękniejszą świąteczną witrynę Przemyśla” (zwanego dalej „konkursem”) ogłoszonego na stronie internetowej www.frp.com.pl oraz profilu Stowarzyszenia na portalu społecznościowym „Facebook” jak również w kanałach komunikacji Partnera konkursu. 

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Forum Rozwoju Przemyśla, zwane dalej „Organizatorem". Partnerem konkursu jest Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”, zwane dalej „Partnerem”.

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 16.12.2021 r. i kończy się dnia 31.12.2021 r.

§ 2 Zasady udziału w konkursie

1. Uczestnikiem konkursu, zwany dalej „Uczestnikiem” może być każda osoba będąca właścicielem lub najemcą lokalu posiadającego witrynę, zlokalizowanego na terenie Miasta Przemyśla.

2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie witryny sklepowej o tematyce Bożonarodzeniowo-noworocznej wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.  

3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien do dnia 31.12.2021 r. do godz. 24.00 dokonać zgłoszenia poprzez przesłanie na pocztę elektroniczną Stowarzyszenia: forum.rozwoju.przemysla@gmail.com jednego zdjęcia witryny w formacie jpg. o rozdzielczości co najmniej 800x600 px, oraz podając: 

a. dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon 

b. dokładny adres zgłaszanej do konkursu witryny.  

4. Do konkursu można zgłaszać projekty własnego autorstwa lub autorstwa projektanta. 

5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

§ 3 Sposób realizacji konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest najpiękniejsze przystrojenie świąteczne wystaw sklepowych oraz lokali innych przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem estetyki i kolorystyki.

2. Celem Konkursu jest: 

a. dbałość o wystawę sklepową, 

b. promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających pozytywny wpływ na poprawę wizerunku Miasta Przemyśla,

c. wyłonienie i nagrodzenie najpiękniej świątecznie ozdobionych witryn lokali z terenu Miasta Przemyśla.

3. W celu wyłonienia laureatów konkursu organizator powołuje Komisję Konkursową, zwana dalej „Komisją”.

4. W skład Komisji wchodzą: 

a. Przedstawiciel Stowarzyszenia Forum Rozwoju Przemyśla,

b. Miejski Konserwator Zabytków przy Urzędzie Miasta Przemyśla,

c. Kierownik Zakładu Architektury Wnętrz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

5. Komisja rozpatrując zgłoszenia będzie brała pod uwagę: pomysłowość, oryginalność, nawiązanie do tematyki Bożonarodzeniowo-noworocznej, dobór oświetlenia świątecznego, zastosowanie elementów dekoracyjnych (choinki, stroiki, figurki i inne), pomysłowość i oryginalność rozwiązań oraz ogólne wrażenie estetyczne.

6. Komisja wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń trzy najbardziej wyróżniające się dekoracje klasyfikując je od miejsca pierwszego do trzeciego. 

7. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe oraz nagrody pieniężne w wysokości:

a. 500 zł (słownie: pięćset złotych) za pierwsze miejsce,

b. 300 zł (słownie: trzysta złotych) za drugie miejsce,

c. 200 zł (słownie: dwieście złotych) za trzecie miejsce. 

8. Fundatorem nagród pieniężnych jest Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”. Fundatorami nagród rzeczowych są: Stowarzyszenie Forum Rozwoju Przemyśla oraz Urząd Miasta Przemyśla.

9. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

10. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Komisja.

11. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w terminie do 15.01.2022 r. Organizator zastrzega sobie zmianę tego terminu w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od niego.

12. Uczestnicy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na opublikowanie ich imienia, nazwiska i danych zwycięskiego lokalu we wszystkich notach medialnych oraz internetowych dot. konkursu. 

13. Organizator konkursu skontaktuje się z laureatami konkursu osobiście w celu omówienia wręczenia nagród. 

14. Zwycięzca konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu. 

2. Wszelkie zapytania odnośnie konkursu można kierować na pocztę elektroniczną Stowarzyszenia: forum.rozwoju.przemysla@gmail.com. 

3. Za przeprowadzenie konkursu oraz przekazanie nagród w konkursie odpowiedzialny jest organizator. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających nawiązanie kontaktu w celu wręczenia nagrody. 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia konkursu, jeżeli nie wpłynie w wyznaczonym terminie co najmniej 5 zgłoszeń spełniających wymogi konkursowe.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania zgłoszeń, które wpłyną po terminie wskazanym w niniejszym regulaminie oraz sprzeczny ze wzorem zgłoszeniowym.