Apel Stowarzyszenia Forum Rozwoju Przemyśla w sprawie budowy ściezki rowerowej do Malhowic

Jakiś czas temu informowaliśmy Was, że w wyniku podjętych przez nas działań ustaliliśmy, że w ramach realizowanej obecnie inwestycji drogowej w postaci remontu drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Malhowice (granica państwa) nie została uwzględniona ścieżka rowerowa.

Powyższe informacje przyjęliśmy ze sporym rozczarowaniem, ponieważ przy tak rozległej inwestycji trasa rowerowa powinna być jej podstawowym elementem biorąc pod uwagę popularność tej trasy wśród rowerzystów jak również bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

W związku z powyższym zwróciliśmy się z apelem do Marszałka Województwa Podkarpackiego jako podmiotu zarządzającego drogami wojewódzkimi o podjęcie działań w celu powstania wzdłuż obecnie remontowanej DW 885 ścieżki rowerowej.

⬇️ Treść naszego apelu skierowanego do Marszałka Województwa Podkarpackiego zamieszczamy poniżej ⬇️

APEL W SPRAWIE BUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 885 PRZEMYŚL – MALHOWICE (GRANICA PAŃSTWA)

Szanowny Panie Marszałku !

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Przemyśla w związku z uzyskaniem informacji od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie oraz Wójta Gminy Przemyśl, iż w zakresie realizowanej obecnie inwestycji drogowej w postaci remontu Drogi Wojewódzkiej nr 885 na odcinku Przemyśl – Malhowice (granica państwa) nie jest uwzględniona ścieżka rowerowa zwraca się do Pana Marszałka podjęcie wszelkich działań, które będą zmierzały do powstania trasy rowerowej wzdłuż w/w drogi.

Stowarzyszenie pragnie zaznaczyć, iż za budową ścieżki rowerowej wzdłuż DW 885 przemawia fakt, iż trasa ta ze względu na walory krajobrazowe oraz bliskość fortów Twierdzy Przemyśl (Fort Optyń, Fort Hermanowice oraz Fort Łuczyce) jest niezwykle popularna wśród rowerzystów, którzy przemierzają ją kierując się w stronę Malhowic, a następnie do Stanisławczyka, by tam na kładce udać się do Rożubowic i dalej w kierunku Przemyśla.

Kolejnym argumentem jest bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Jeszcze przed remontem wspomnianej drogi ruch samochodowy na tej trasie był znaczny. Kierowcy ze względu na długość oraz ukształtowanie tejże drogi rzadko trzymali się dopuszczalnych norm prędkości ruchu. Planowana rozbudowa drogi będzie miała konsekwencję przede wszystkim w postaci wzrostu prędkości poruszających się nią pojazdów. Droga stanie się jeszcze bardziej niebezpieczna dla wszystkich jej użytkowników.

Nie bez znaczenia jest też planowana budowa polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Malhowicach. Przejście to już teraz określane jako „Brama Karpat” ze względu na swoje znaczenie strategiczne, komunikacyjne i gospodarcze dla obydwu państw, a także społeczności zamieszkujących po obydwu stronach granicy spowoduje radykalny wzrost liczby samochodów czy to osobowych, czy to autokarów na DW 885. Brak ścieżki rowerowej na tej trasie powodować będzie bardzo poważne ryzyko wystąpienia tragedii z udziałem pojazdów i rowerzystów czego wszyscy chcielibyśmy uniknąć.

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Przemyśla pragnie również zwrócić uwagę na warunki lokalne. Niejednokrotnie mieszkańcy miejscowości przez które przebiega w/w droga wykorzystują rower jako podstawowy element lokomocji służący jako środek do przemieszczania się do miasta np. do szkół, sklepów czy urzędów ale również do innych miejscowości w celach towarzyskich czy rekreacyjnych.

Stowarzyszenie pragnie również zaznaczyć, że władze miasta tej czy poprzednich kadencji jak również władze gmin ościennych konsekwentnie od wielu lat realizują politykę popularyzacji roweru jako alternatywnego środka komunikacji poprzez budowę kolejnych ścieżek rowerowych.

Uwzględnienie apelu Stowarzyszenia o budowę przedmiotowej ścieżki wpisze się w tę pozytywną tendencję ale też sprawi, że powstanie atrakcyjny ciąg pieszo-rowerowy
z uwzględnieniem istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż wschodniej obwodnicy miasta Przemyśla, jak również korzystnie wpłynie na rozwijającą się w naszym regionie turystykę rowerową, która może być dodatkowym impulsem rozwojowym dla tej części naszego województwa.

Biorąc powyższe argumenty pod uwagę Stowarzyszenie Forum Rozwoju Przemyśla apeluje do Marszałka Województwa Podkarpackiego o podjęcie działań mających na celu powstanie wzdłuż aktualnie remontowanej DW 885 ścieżki rowerowej oddzielonej od jezdni pasem zieleni.

W przypadku uwzględnienia apelu wnosimy o wykonanie tejże ścieżki z masy bitumicznej jako tworzywa tańszego, bezpieczniejszego i wygodniejszego w użytkowaniu przez rowerzystów.

Wyrażamy głęboką nadzieję, iż apel ten spotka się z pozytywnym odbiorem Pana Marszałka, co będzie dowodem troski władz województwa o zdrowie i życie mieszkańców i rowerzystów jak również ukłonem w stronę ekologii oraz wyrazem promowania zdrowego trybu życia.

Mając nadzieję, że przedstawione powyżej racje Pan Marszałek uzna, jako zasadne, a przywołane argumenty za wystarczające - ośmielamy się wnosić jak na wstępie.

Z wyrazami szacunku
Stowarzyszenie Forum Rozwoju Przemyśla