Regulamin

REGULAMIN

STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

FORUM ROZWOJU PRZEMYŚLA

 

§ 1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Forum Rozwoju Przemyśla”, w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy „FRP”
 3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo  o stowarzyszeniach.
 4. Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej.
 5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na ustawie Prawo o stowarzyszeniach i postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 6. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

§ 2.

 1. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Przemyślu.
 2. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 3.
CELE DZIAŁANIA I SPOSÓB  REALIZACJI

 1. Celem stowarzyszenia jest  działanie na rzecz rozwoju Przemyśla oraz jego regionu, a w szczególności:
  1. informowanie o istotnych wydarzeniach inwestycyjnych i kulturalnych,
  2. promowanie walorów gospodarczych i turystycznych, a tym samym tworzenie sprzyjającego klimatu inwestycyjnego,
  3. sprzyjanie rozwojowi infrastruktury komunikacyjnej, transportu i innych inwestycji, które mogą mieć pozytywny wpływ na poziom życia mieszkańców miasta i regionu,
  4. wpływ na estetykę miasta i jego architekturę,
  5. uświadamianie mieszkańców o rozwoju gospodarczym Przemyśla i regionu,
  6. tworzenie społeczeństwa obywatelskiego poprzez zaangażowanie w sprawy Samorządu,
  7. przedstawianie władzom miasta i innym podmiotom propozycji realizacji pomysłów, które powstają na łamach forum. Inicjatywy takie są wyrazem oczekiwań mieszkańców, co do niezbędnych inwestycji w mieście.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. organizowanie odczytów, spotkań, wystaw, pokazów oraz innych form rozpowszechniania i wymiany wiedzy
  2. współpracę z władzami samorządowymi, sektorem gospodarczym oraz innymi podmiotami w zakresie działalności FRP
  3. mobilizowanie opinii publicznej i wywieranie nacisku na władze w celu wprowadzania zmian zgodnych z celem działania Stowarzyszenia.
  4. spotkania z postaciami życia publicznego
  5. prowadzenie witryny internetowej
  6. inne działania sprzyjające osiąganiu celu Stowarzyszenia.

 

§ 4.
WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest:  Zgromadzenie Członków, w  którego skład wchodzą wszyscy członkowie stowarzyszenia.
 2. Kompetencje Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia:
  1. powołanie Przedstawiciela Stowarzyszenia,
  2. odwołanie Przedstawiciela Stowarzyszenia,
  3. przyjęcie Regulaminu Stowarzyszenia, dokonywanie zmian w Regulaminie stowarzyszenia,
  4. podejmowanie  decyzji w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  5. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
  6. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  7. Decyzje Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, o ile Regulamin nie stanowi inaczej podejmowane są zwykłą większością głosów.

 

§ 5.
PRAWA I OBOWIĄZKI ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo: 
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszeni.
 2. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania regulaminu  Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek.
 3. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji,
  2. wykluczenia przez zebranie Zgromadzenia Członków:
  3. z powodu łamania regulaminu i nieprzestrzegania uchwał Stowarzyszenia,
  4. z powodu niepłacenia składek,
  5. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  6. śmierci członka.

 

§ 6.

 1. Stowarzyszenie Reprezentuje  Przedstawiciel Stowarzyszenia. Do zadań Przedstawiciela należy podejmowanie działań na rzecz stowarzyszenia i jego członków, wykonywanie postanowień Zgromadzenia Członków,  kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia.
 2. Wybór Przedstawiciela Stowarzyszenia odbywa się co rok, w terminie ustalonym przez Zgromadzenie Członków.
 3. Przedstawicielem Stowarzyszenia jest: Grzegorz Kość zamieszkały w Przemyślu.

§ 7.

 1. Członkiem Stowarzyszenia zwykłego może zostać obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, mający ukończone 18 lat, także cudzoziemiec, który wyrazi  w formie pisemnej oświadczenie o akceptacji  Regulaminu Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.
 2. O przyjęciu członka do stowarzyszenia, bądź usunięciu decyduje Zgromadzenie Członków.

 

§ 8.
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenia uzyskuje środki na działalność wyłącznie ze składek członkowskich.§ 9.
LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

 1. Likwidacja stowarzyszenia może nastąpić w drodze decyzji Zgromadzenia Członków.
 2. Stowarzyszenie może przekształcić się ze stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe.
 3. Rozwiązując Stowarzyszenie Zgromadzenie Członków określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.