Ocena wątku:
 • 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Remont dawnego Klubu Garnizonowego z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną
#31
Cytat:W miejscu klubu garnizonowego w Przemyślu będzie biblioteka

Kompleks dawnego Garnizonowego Klubu Oficerskiego, które miasto otrzymało od Ministerstwa Obrony Narodowej, będzie wykorzystane na bibliotekę i czytelnię.


To atrakcyjna nieruchomość przy ul. Grodzkiej, położona blisko ścisłego centrum miasta. Miasto Przemyśl otrzymało ją od MON w zamian za przekazanie gmachu Domu Narodowego przy ul. Kościuszki 5. Ten ostatni ma być zwrócony Ukraińcom.

Długo zastanawiano się nad sposobem wykorzystania kompleksu budynków po GKO. Mówiło się nawet o nowym kinie, bo w tym budynku jeszcze do niedawna funkcjonowało kino Kosmos.

Ostatecznie, w głównym budynku ma być umieszczona biblioteka publiczna. Wchodząca w skład kompleksu tzw. Brama Rycerska prawdopodobnie będzie wykorzystana na kawiarnię i czytelnię.

Na razie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w tej sprawie. Uprawnione strony mogą wnosić swoje uwagi do tych zamierzeń.

źródło: http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/art.../679513199
#32
(30-09-2010, 8:38)Wujek Samo Zło napisał(a): Kiedy nie wiadomo, o co chodzi...

Życie Podkarpackie, 2010.09.30

Na specjalnym posiedzeniu czterech komisji przemyskiej rady miasta roztrząsano pomysł, czy aby dobrym ruchem jest przenoszenie biblioteki do budynku przy Grodzkiej 4 i czy pomysł ten wart jest milionów, które ma kosztować remont niszczejącego zabytku.

Głosowanie nad tym projektem miało się odbyć w czwartek, 23 bm., ale zostało odłożone na następną sesję, specjalnie po to, żeby komisje mogły się jeszcze raz spokojnie zastanowić. Nie było bowiem jasne, ile konkretnie ma kosztować remont budynku przy Grodzkiej i jakie funkcje - poza stricte biblioteczną - będzie on pełnić.

Komisje zebrały się w poniedziałek, 27 września. Najpierw wysłuchano wyjaśnień urzędników odpowiedzialnych za przygotowanie wstępnych opracowań i wizji przyszłości. Wiceprezydent Dariusz Iwaneczko wyjaśnił, że na Grodzką 4 (zabytkowy budynek główny i dobudówka) pierwotnie miały być przeniesione te wydziały urzędu miasta, które dziś mieszczą się w budynku przy ulicy Mostowej (należącym do kurii greckokatolickiej). Do tego powstałoby kino, sala restauracyjna, a w piwnicach - minimuzeum twierdzy Przemyśl. Realizacja tej koncepcji wiązałaby się z rozbudową kompleksu i kosztowałaby około 14 milionów netto (17 milionów brutto). Dodał, że ten wariant nie mógłby liczyć na unijne dofinansowanie. Mógłby natomiast wariant drugi, przeznaczający pogarnizonowe budynki na potrzeby przemyskiej biblioteki, przy czym w tym wypadku remont mógłby się zamknąć kwotą mniejszą, bo około 10 milionów, przy czym z RPO do wzięcia byłoby 7 milionów. I w bibliotecznym wariancie istniałoby kino, tyle że studyjne, a całość miałaby charakter wielofunkcyjnej medioteki, czyli biblioteki na miarę XXI wieku. Dla ścisłości: w obu wariantach tzw. brama rycerska zostałaby wyremontowana jako nieodłączny element kompleksu.

Ale skąd na wkład własny?

Wątpliwości (i zwłoka) wzięły się stąd, że koncepcja biblioteczna pojawiła się nagle, a urzędnicy nie opracowali jej tak szczegółowo jak koncepcji "urzędniczej", dodatkowo niektórym radnym obie się pomieszały, nie było nawet wiadomo, ile która kosztuje. Poza tym niektórzy kwestionowali zasadność przenoszenia biblioteki, inni zaś podnosili, że to inwestycja niewpisana do WPI, więc może skończyć jak kilka poprzednich doskonałych koncepcji - na półce (jak choćby hala widowiskowo-sportowa).

Z tych ostatnich powodów najbardziej sceptycznie do bibliotecznego wariantu nastawieni byli radni Rafał Oleszek i Tomasz Kulawik, jednak pozostali przyznawali, że to najlepsze, co można w tej chwili zrobić. Argumentowali przy tym, że budynek przy Grodzkiej niszczeje (roczne koszty utrzymania pustego obiektu to 120 tysięcy złotych), że w synagodze bibliotece jest ciasno, a od 2015 roku będzie na dodatek bardzo drogo, bo skończy się taryfa ulgowa w czynszu dla gminy żydowskiej. Jeśli więc - dodawali - jest szansa na unijne 7 milionów, to należy czym prędzej brać, w przeciwnym wypadku bowiem miasto zostanie z nierozwiązanym problemem siedziby dla biblioteki i z popadającym w ruinę zabytkiem albo będzie zmuszone remontować go z własnych środków.

Choć koncepcja biblioteczna zdawała się faktycznie logiczna, wątpliwości nie ustawały także i dlatego, że radni obawiali się zadłużania miasta: 7 milionów unijnych wymaga około 3 milionów wkładu własnego. Przy tak wyżyłowanym budżecie jak obecny i w czasie budowy obwodnicy kwota ta mogłaby być trudna do znalezienia.
Ostatecznie zwolennicy koncepcji bibliotecznej wstępnie wygrali: za przystąpieniem do szczegółowych opracowań głosowała większość członków każdej komisji (gospodarki miejskiej, kultury, budżetu, sportu i turystyki). Przed nimi jeszcze głosowanie na sesji.

(12-12-2010, 20:32)Kostek napisał(a):
Cytat:W miejscu klubu garnizonowego w Przemyślu będzie biblioteka

Kompleks dawnego Garnizonowego Klubu Oficerskiego, które miasto otrzymało od Ministerstwa Obrony Narodowej, będzie wykorzystane na bibliotekę i czytelnię.


To atrakcyjna nieruchomość przy ul. Grodzkiej, położona blisko ścisłego centrum miasta. Miasto Przemyśl otrzymało ją od MON w zamian za przekazanie gmachu Domu Narodowego przy ul. Kościuszki 5. Ten ostatni ma być zwrócony Ukraińcom.

Długo zastanawiano się nad sposobem wykorzystania kompleksu budynków po GKO. Mówiło się nawet o nowym kinie, bo w tym budynku jeszcze do niedawna funkcjonowało kino Kosmos.

Ostatecznie, w głównym budynku ma być umieszczona biblioteka publiczna. Wchodząca w skład kompleksu tzw. Brama Rycerska prawdopodobnie będzie wykorzystana na kawiarnię i czytelnię.

Na razie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w tej sprawie. Uprawnione strony mogą wnosić swoje uwagi do tych zamierzeń.

źródło: http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/art.../679513199

Orientujecie się na ile jest to realizacja owego drugiego wariantu zakładającego powstanie nowoczesnej wielofunkcyjnej medioteki z wykorzystaniem dofinansowania z RPO? Czy to zwyczajne przenosiny bez specjalnych szaleństw?
#33
OBWIESZCZENIE

Na podstawie artykuł 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z dnia 17 listopada 2000 roku nr 98, pozycja 1071 z późniejszymi zmianami), w związku z artykułem 53., ustęp 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw z dnia 10 maja 2003 roku nr 80, pozycja 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamia się,

iż w dniu 10 stycznia 2011 roku Prezydent Miasta Przemyśla wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BGP.V/1.73311-63/10 - dla zamierzenia budowlanego pn.:
 1. Zmiana sposobu użytkowania dawnego Garnizonowego Klubu Oficerskiego na Bibliotekę Publiczną:
  - przebudowa budynku głównego,
  - przebudowa, nadbudowa i rozbudowa tzw. "dobudówki".
 2. Zmiana sposobu użytkowania tzw. "Bramy Rycerskiej" na kawiarnię i czytelnię wraz z jej przebudową.
 3. Realizacja parkingu oraz obiektów małej architektury na działce nr: 1136/1, 1136/2 i 1139 obr. 207 przy ul. Grodzkiej w Przemyślu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej 4 (dawana ul. Grodzka 8) w Przemyślu".
Z treścią wydanej decyzji, której doręczenie ze skutkiem prawnym uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, można zapoznać się w siedzibie Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w budynku przy ul. Matejki 1 w Przemyślu.
#34
Mam pytanie odnośnie parkingu, czy chodzi o fragment na podwyższeniu terenu? Tam niegdyś, o ile mi wiadomo, stał kościół dominikanek, czy ktoś wspominał o badaniach archeo, czy tak po prostu położy się kostkę na płytką kanalizację i już? Domyślam się, że pewnie jeszcze nie wiadomo..
#35
Gmina Miejska Przemyśl ogłosiła przetarg na zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul.Grodzkiej w Przemyślu.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, sprawowanie nadzoru autorskiego oraz wykonawstwo robót w systemie tzw. „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego przewidzianego do dofinansowanego w ramach działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną.

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania projektu pn. Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu z przeznaczeniem na Bibliotekę publiczną określonych we wniosku o dofinansowanie inwestycji obejmujących:
1) adaptację Budynku Głównego,
2) wyburzenie części dobudówki i budowę nowej kubatury,
3) budowę garażu,
4) wykonanie prac remontowo-konserwatorskich Bramy Rycerskiej, budowę tarasu
5) zagospodarowanie terenu wraz z gospodarką zielenią, ogrodzeniem, oświetleniem parkingami.

Termin realizacji zamówienia:
1)termin zakończenia I etapu (faza projektowa):
a)projekt budowlany na wykonanie zakresu robót objętego przedmiotem zamówienia do dnia 30.01.2012r.
b)projekty wykonawcze, STWiOR, kosztorysy inwestorskie do dnia 30.03.2012r.
2)termin zakończenia II etapu (faza wykonania robót budowlanych)- zakończenie robót budowlanych do dnia 30.08.2013r. w tym :
3)termin zakończenia III etapu (uzyskanie pozwolenia na użytkowanie) do dnia 30.09.2013r.

(16-01-2011, 18:14)wielgrzym napisał(a): Mam pytanie odnośnie parkingu, czy chodzi o fragment na podwyższeniu terenu? Tam niegdyś, o ile mi wiadomo, stał kościół dominikanek, czy ktoś wspominał o badaniach archeo, czy tak po prostu położy się kostkę na płytką kanalizację i już? Domyślam się, że pewnie jeszcze nie wiadomo..
Tak, mają być wykonane prace archeologiczne, tak wynika ze SIWZ
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
#36
Pierwszy przetarg chyba nie wypalił, bowiem pojawiło się ogłoszenie o kolejnym przetargu: Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
#37
Mamy już wyłonionego wykonawcę:

Cytat:Oferta (Nr 4) którą złożyło Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane BUDEXIM S.A.

37-500 Jarosław ul. Poniatowskiego 53.

Wykonawca spełnia wszystkie warunków udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

Cena oferty 9.954.000,00 zł. Oferta pierwsza w kolejności (100 pkt.)
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
#38
W związku z tym, że za chwilę ruszy remont Klubu Garnizonowego temat przenoszę do działu "Realizowane".
#39
żródło: http://www.przemysl.pl

Rewitalizacja kompleksu przy ul. Grodzkiej zyskała wsparcie finansowe od Ministra Kultury

Bardzo dobrą informację dla naszego miasta przekazał Prezydentowi Miasta Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski: projekt "Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną" został wybrany do dofinansowania z rekomendacją dotacji w wysokości 1 mln zł. Wniosek w tej sprawie został złożony do Programu Promesa MKiDN, a starania o przyznanie dofinansowania wsparli Posłowie koalicyjni Ziemi Przemyskiej, Wojewoda Podkarpacki, a także inni parlamentarzyści z regionu. Przypomnijmy, że 27 stycznia br. podpisana została umowa na realizację tego przedsięwzięcia, a inwestycja została przewidziana do dofinansowana ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. (ok. 68% kosztów kwalifikowanych). Wartość robót przewidzianych umową podpisaną z wykonawcą - firmą BUDEXIM S.A. - to 9.954.000,00 zł. brutto.
#40
A TUTAJ trochę nowych zdjęć.
-diabeł tkwi w szczegółach-
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości