Ocena wątku:
 • 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Rewitalizacja Zamku Kazimierzowskiego i Parku Miejskiego
#11
Jak wiadomo, teren przy zamku był już oczyszczany. usunięto wszystko co było możliwe do usunięcia.To co w tej chwili zostało, najprawdopodobniej musi już zostać.
#12
Tej informacji jeszcze u nas nie było, dlatego wklejam:

Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacja Parku Miejskiego w Przemyślu

Okres realizacji: 2007 – 2013
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
Wartość całkowita: 19 020 140,00 zł
Dofinansowanie: 13 152 000,00 zł

Zakres prac na Zamku Kazimierzowskim

1. Remont i rewaloryzację zabudowań zamkowych – projektuje się, że główny budynek zamku zachowa swój układ funkcjonalno – przestrzenny z podziałem na strefy użytkowania:­ rearanżacja istniejącej sali teatralnej polegającą na zmianie ukształtowania widowni strefy proscenium, z odtworzeniem balkonów bocznych i nowym wystrojem wnętrz zarówno sali teatru Fredreum jak i pomieszczeń foyer, kuluarów i modernizacją zaplecza aktorskiego i technicznego,­ modernizacja i rearanżacja sali kominkowejj w baszcie wschodniej,­ remont i modernizacja zespołów sanitarnych,­ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
2. Remont murów i baszt.
3. Modernizacja infrastruktury technicznej, w tym instalacji klima-wentylacyjnej, elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, c.o., modernizacja kotłowni.
4. Renowacja dziedzińca zamkowego.
5. Zagospodarowanie wzgórza zamkowego: remontu alej na wzgórzu zamkowym wraz z ciągiem schodów oraz modernizacja oświetlenia, ­ zabezpieczenia skarp wzgórza zamkowego przed osuwaniem,­ remont istniejącego punktu widokowego oraz utworzenie nowego punktu widokowego z widokiem na miasto.­
6. zagospodarowanie terenu wokół istniejącej altany na wzgórzu zamkowym,­ mała architektura (ławki, kosze na śmieci).

Zakres prac w Parku Miejskim

1. Modernizacja oświetlenia parkowego (całkowita wymiana istniejących opraw i źródeł światła, wymiana okablowania i słupów, ewentualna rozbudowa w/w oświetlenia).
2. Modernizacja alejek parkowych (wymiana obrzeży i nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego).
3. Rewitalizacja ekosystemu stawowego (przebudowa istniejącego naturalnego koryta cieku wodnego wraz z systemem stawowym).
4. Budowa nowych i uzupełnienie elementów małej architektury (remont istniejących altan pomników, fontanny, plac zabaw, ławki, kosze na śmieci).


Projekt ujęty w „Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013”.
W kwietniu 2009 r. Gmina Miejska Przemyśl podpisała umowę dotyczącą przygotowania indywidualnego projektu kluczowego.
W grudniu 2009 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami celem końcowej weryfikacji i podpisania umowy o dofinansowanie.

za przemysl.pl
#13
Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

MIEJSCE 32.

Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu
 • Orientacyjny koszt całkowity projektu (w tym maksymalny poziom dofinansowania z UE) - 19,020 mln PLN (13,152 PLN)
 • Przewidywany okres realizacji projektu (od roku do roku) - 2007-2013
 • Miejsce realizacji projektu - Przemyśl
 • Instytucja odpowiedzialna za realizację projektu - Gmina Miejska Przemyśl
 • Uzasadnienie realizacji projektu - Projekt jest zgodny z celem nadrzędnym 6 osi priorytetowej RPO WP, tj. wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój instytucji kultury. W ramach projektu cel ten będzie realizowany m.in. poprzez: rewitalizację obiektów dziedzictwa kulturowego miasta i przywrócenie im dawnej świetności, poprawę konkurencyjności turystycznej miasta, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej miasta, poprawę poziomu estetyki miasta, pobudzenie aktywności środowiska lokalnego i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego niektórych grup społecznych. Korzyści z realizacji projektu będą wykorzystywane komplementarnie przez społeczność lokalną oraz turystów krajowych i zagranicznych odwiedzających miasto, co świadczy o strategicznym charakterze projektu. Projekt wykazuje zgodność z: Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 - Obszar strategiczny: Gospodarka regionu, Cel strategiczny: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki poprzez rozwijanie przedsiębiorczości, zwiększanie jej innowacyjności oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Priorytet 4: Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego województwa, Kierunek działania 1: Podniesienie konkurencyjności produktu turystycznego; Strategią rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007-2013 - Cel strategiczny 1: Stworzenie ciekawej i unikalnej oferty turystycznej w oparciu o istniejący potencjał województwa podkarpackiego, Cel operacyjny 1.1.: Rozwój istniejących produktów turystycznych oraz przekształcanie atrakcji w produkty turystyczne, Działanie 1.1.1. Rozwój i komercjalizacja istniejących produktów turystycznych. Projekt wpisuje się w następujący rodzaj projektów: projekty dotyczące rewaloryzacji, konserwacji, renowacji, restauracji oraz zachowania obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z otoczeniem, a także ich adaptacji na cele kulturalne lub turystyczne, określony wśród przykładowych, dopuszczalnych do realizacji rodzajów projektów w ramach osi priorytetowej 6 RPO WP. Beneficjent wpisuje się w określony w pkt 18a Szczegółowego opisu osi priorytetowej 6 RPO WP typ beneficjenta: jednostki samorządu terytorialnego. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia wskaźników określonych na poziomie osi priorytetowej 6 RPO WP.
#14
Trochę bardziej szczegółowe informacje na temat zakresu prac konserwatorskich i robót budowlanych objętych zastępstwem inwestorskim
w latach 2010-2012 realizowanych w oparciu o Projekt „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego” - (nr 38) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Priorytet: 6. Turystyka i kultura

Cytat:Zamek Kazimierzowski

1. Remont i rewaloryzacja zabudowań zamkowych
Zakres prac obejmuje remont i rewaloryzację zabudowań zamkowych z uwzględnieniem:
- rearanżacji sali teatralnej polegającej na zmianie ukształtowania widowni i strefy proscenium z odtworzeniem balkonów bocznych i nowym wystrojem wnętrz sali teatru Fredreum;
- modernizacji zaplecza i sanitariatów;
- modernizacji sali kominkowej (baszta wschodnia);
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.
Zamysłem projektowym jest częściowe przywrócenie charakteru sali teatralnej Fredreum z przełomu XIX/XX wiek na podstawie zachowanej ikonografii. Ze względu na daleko idące przekształcenia strukturalne budynku dokonane w czasie ostatniego remontu (żelbetowa podłoga widowni oraz strop) możliwa jest jedynie korekta widowni polegająca na jej wydłużeniu poprzez likwidację nieużywanej i ciasnej fosy orkiestrowej (zachowuje się scenę obrotową). Zaprojektowano w parterze widowni 16 rzędów w rozstawie standardowym 90 cm, uzyskując 168 miejsca na widowni. Zmodyfikowany architektonicznie balkon będzie posiadał dwie boczne loże wsparte na stalowej konstrukcji, rozpięte nad przejściami parteru. Balustrada balkonu zaprojektowana została jako replika historycznej galerii na podstawie studiów ikonograficznych. Pojemność głównego balkonu wraz z bocznymi lożami wynosi 50 miejsc, co daje łączną pojemność widowni 218 miejsc.
Zaprojektowano system ściennych ekranów akustycznych rozpraszających, odbijających ekranów sufitowych podwieszonych do belek stropowych, oraz ekranów pochłaniających montowanych na ścianie tylnej. Linie dzielące ekrany akustyczne ścian i ekranów sufitowych zaprojektowano jako rynny oświetleniowe. Układ wejścia głównego do teatru, pomieszczenia szatni, foyer, kuluarów pozostaną niezmienione w sensie funkcjonalno - przestrzennym, natomiast przewiduje się całkowitą rearanżację wnętrz.
Projekt przewiduje całkowitą modernizację zaplecza techniczno-aktorskiego (renowację tynków i wymianę podłóg), a także korektę układu przestrzennego, celem dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W ramach wyposażenia przewidziano dostawy 218 sztuk składanych foteli oraz kompletu mebli do garderoby.

2. Remont murów i baszt
W ramach zadania planowanymi pracami konserwatorskimi objęto kurtyny murów: północno-zachodnią, południowo-zachodnią, południowo-wschodnią oraz baszty: wschodnią, zachodnią, południową i bramę zamkową.

3. Modernizacja infrastruktury technicznej
Zakres prac dotyczących modernizacji infrastruktury technicznej obejmuje:
- instalację centralnego ogrzewania (wymiana instalacji w ramach istniejących tras oraz modernizacja kotłowni).
- instalację ciepła technologicznego (montaż przewodów i armatury c.t.),
- instalację chłodniczą freonową (montaż przewodów freonowych i armatury),
- instalację wody lodowej (montaż przewodów i armatury wody lodowej),
- instalację wentylacyjną w pomieszczeniach Zamku,
- instalację wodną i kanalizacyjną,
- instalację elektryczną wewnętrzną,

4. Renowacja dziedzińca zamkowego
Powyższa część robót obejmuje uczytelnienie zarysu Cerkwi Wołodara, modernizację dróg na dziedzińcu zamkowym, budowę osłony śmietnika i pomieszczenia agregatu oraz uzupełnienie stropu w pomieszczeniu technicznym-kotłowni.
Stan zachowania reliktów Cerkwii Wołodara nie daje podstaw naukowych i możliwości technicznych do ekspozycji w formie oryginalnej. W koncepcji zagospodarowania dziedzińca zamkowego przyjęto zatem zasadę repliki dydaktycznej w formie muru wzniesionego na zrekonstruowanym zarysie budowli. Część apsydowa będzie zarazem stanowić wzmocnienie skarpy terenowej od strony zamku, część zachodnia stworzy mur oporowy od strony rezerwatu. Rysunek budowli będzie się także przenikał z nawierzchnią drogi dojazdowej. Istnieje także możliwość ukształtowania tej repliki jako kompozycji żywopłotowej zimozielonej (np. z bukszpanu wieczniezielonego - Buxus sempervirens: krzew zimozielony, liście owalne, małe, skórzaste, błyszczące, barwy ciemnozielonej).

5. Zagospodarowanie wzgórza zamkowego
W ramach powyższej kategorii zaplanowano następujące prace:
- remont alei na wzgórzu zamkowym wraz z ciągiem schodów,
- zabezpieczenia skarp wzgórza zamkowego przed osuwaniem,
- remont istniejącego punktu widokowego oraz utworzenie nowego punktu widokowego z widokiem na miasto,
- remont przedpola zamkowego,
- remont drogi do zamku,
- remont murków terenowych i schodów,
- modernizacja i wykonanie małej architektury.
Przebieg drogi zewnętrznej pozostaje bez zmian, planowana jest jej modernizacja – wypełnienie ubytków nawierzchni kamieniem z odzysku układanym na dziko. Nowa nawierzchnia pojawi się na ciągu pieszo jezdnym po stronie zachodniej murów. Przebieg traktu nie ulegnie zmianie, jedynie wykończenie ulegnie modernizacji. Ciągi piesze i alejki będą układane z płyt kamiennych na podsypce piaskowo-cementowej. Zaprojektowano modernizację ścieżki spacerowej wokół murów obronnych – zagęszczenie i stabilizację jej podłoża oraz wypełnienie ubytków w nawierzchni – analogicznie do dotychczasowego rozwiązania.
Zaplanowano remont i wykonanie murków oporowych, schodów i nawierzchni z kamienia łupanego, krawężników betonowych i osłon na śmietniki.

Park Miejski

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Przemyślu obejmuje następujący zakres: modernizacja oświetlenia parkowego, modernizacja alejek parkowych, rewitalizacja ekosystemu stawowego, budowa nowych i uzupełnienie istniejących elementów małej architektury.
Dokumentacja techniczna tej części projektu została wykonana przez:
- AGA – Usługi Projektowe, Janusz Ważny, ul. Kilińskiego 19, 37-500 Jarosław, (Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego przy ul. Reja w Przemyślu w zakresie alejek, placów, małej architektury i oświetlenia),
- Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane PROBUD, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 24, 37-700 Przemyśl, (Przebudowa cieku otwartego).
Poniżej przedstawiono zarys parku, który podzielono na dwa obszary: A – teren obejmujący prace związane z budową i modernizacją alejek, placów, małej architektury i oświetlenia oraz B – teren, nie objęty pracami w ramach budowy systemu oświetlenia.

[Obrazek: 627a7a10140fb321.jpg]
Ilustracja 9. Plan Parku Miejskiego w Przemyślu

Legenda: Obszar A – Projekt alejek, placów, małej architektury i oświetlenia, Obszar B – nie objęty pracami
Źródło: Dokumentacja techniczna


Poniżej przedstawiono szczegółowy zakres zaplanowanych działań w latach od 2010 do 2011 r.:

1. Modernizacja oświetlenia parkowego (całkowita wymiana istniejących opraw i źródeł światła, wymiana okablowania i słupów).
Rewitalizacja oświetlenia parkowego obejmuje całkowitą wymianę istniejących opraw i źródeł światła, wymianę okablowania i słupów (instalacja 114 szt. słupów oświetleniowych),.
2. Modernizacja alejek parkowych (wymiana obrzeży i nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego).
Istniejące alejki i place parkowe posiadają nawierzchnię wykonaną z różnych rodzajów materiałów ścieralnych. Są okrąwężnikowane elementami z betonu. Nawierzchnia alejek i placów wraz z okrawężnikowaniem i podbudową przeznaczona jest do rozbiórki za wyjątkiem niewielkiej powierzchni placów posiadających nawierzchnię z kamienia naturalnego. W dalszej kolejności zaplanowano roboty związane z ustawieniem krawężników, obrzeży kamiennych, wykonywaniem nawierzchni z kostki, płyt kamiennych i żwirowych.
Zaprojektowano odwodnienie alejek i placów powierzchniowo poprzez system rynien pojedynczych i podwójnych wykonanych z kostki kamiennej wzdłuż alejek parkowych i placów oraz dodatkowo odwodnienie podłoża drenażem.
3. Rewitalizacja ekosystemu stawowego (przebudowa istniejącego naturalnego koryta cieku wodnego wraz z systemem stawowym).
Zakres prac obejmuje przebudowę istniejącego cieku otwartego wraz z przebudową przyłącza wody od źródełka do fontanny tzw. „ciurka” oraz kanalizacji deszczowej od źródełka i fontanny do istniejącego cieku otwartego w Parku Miejskim w Przemyślu. W tej części zaplanowano także obudowę fontanny z przyległym placem oraz odnowienie obudowy źródełka.
Obudowa fontanny jest wykonana z kostki granitowej na zaprawie cementowej. Od strony zewnętrznej została otynkowana zaprawą cementową, która w wielu miejscach odpadła od podłoża. Zaprojektowano skucie zewnętrznej warstwy tynku, oczyszczenie kamieni i spoin oraz ponowne zafugowanie. Istniejące płytki betonowe na placu przy fontannie zostaną usunięte wraz z podłożem, zostanie wykonana nowa warstwa odsączająca, na której na podłożu betonowym zostaną ułożone płyty kamienne. Przy obudowie fontanny będzie wykonana rynienka z kamienia odprowadzająca wodę do kratki kanalizacyjnej. Wymiany wymaga istniejąca krata kanalizacyjna.
Na istniejącej obudowie źródełka w części przyziemnej wystąpiły znaczne ubytki konstrukcji ceglanej oraz tynków. Renowacja obudowy polega na oczyszczeniu muru, uzupełnieniu cegłą ceramiczną ubytków na zaprawie cementowo-wapiennej, a następnie otynkowaniu. Konstrukcja obudowy fontanny z kostki kamiennej kwalifikuje ją do pozostawienia. Okładzina z warstwy betonu wymaga skucia i obłożenia płytami kamiennymi.
4. Budowa nowych i uzupełnienie istniejących elementów małej architektury (remont istniejących placów zabaw, ławek, koszy na śmieci).
Zaprojektowano rewitalizację następujących obiektów małej architektury i wyposażenia parku:
- odnowienie kamiennych murków oporowych,
- odnowienie i budowa placów zabaw,
- modernizacja schodów terenowych,
- wymiana ławek parkowych i koszów.
Murki oporowe przy placu zabaw PZ 1 PZ 2 oraz alejkach wykonane z kamienia naturalnego wymagają oczyszczenia i uzupełnienia spoin.
Na istniejącym placu zabaw PZ 1 zaprojektowano wymianę nawierzchni piaskowej na bezpieczną poliuretanową. Planowane jest również odnowienie placu zabaw PZ 2.
W ramach dostawy wyposażenia placów zabaw zaplanowano dostawę 2 kompletów zestawu zabawowego lokomotywa z wagonikiem, huśtawki wahadłowej podwójnej 1 szt., zestaw zabawowy – ulubione podwórko – 1 kpl., gra interaktywna – 1 szt., huśtawka wahadłowa z bocianim gniazdem – 1 szt., zestaw zabawowy Balbinka – 1 szt., huśtawka na sprężynie – 3 szt., piaskownica sześciokątna zadaszona wraz z piaskownicą integracyjną 1 kpl.
Stan techniczny schodów terenowych jest zróżnicowany, co powoduje, że cztery z nich zostaną w całości wyburzone i odbudowane od podstaw. Konstrukcja istniejących czterech schody terenowych monolitycznych-betonowych z uwagi na ich dobry stan techniczny pozostanie w obecnym stanie. Schody zostaną obłożone płytami z naturalnego kamienia. Odnowione zostaną elementy kamienne znajdujące się obok schodów.
Istniejące ławki parkowe znajdujące się w dobrym stanie technicznym w ilości 33 szt. zostaną zdemontowane i po wykonaniu nowych nawierzchni
alejek i placów ponownie osadzone. Pozostałe ławki starego typy zdewastowane w ilości 43 szt. zostaną usunięte. W ich miejsce oraz przy nowych alejkach zostaną zamontowane nowe ławki w ilości 107 szt. Istniejące kosze na śmiecie w ilości 51 szt. z uwagi na ich stan techniczny zostaną usunięte i zamienione nowymi w ilości 60 szt. Ławki i kosze zostaną osadzone na prefabrykowanych fundamentach betonowych przy pomocy śrub montażowych.

źródło: http://www.przemysl.pl

Pliki do pobrania:
Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego w Przemyśu - plan zagospodarowania

Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu - Etapowanie inwestycji

Inwentaryzacja rodzajów nawierzchni Parku Miejskiego

Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego - inwentaryzacja fotograficzna

Projekt zagospodarowania Parku Miejskiego
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
#15
Ogłoszono przetarg na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych murów kurtynowych i baszt w ramach modernizacji Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu.

Termin wykonania - do 16.12.2011
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
#16
Rozstrzygnięto przetarg na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania pn. Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - Oś priorytetowa VI Turystyka i kultura.

Zwycięzcą przetargu zostało Konsorcjum firm w składzie: Grontmij Polska Sp. z. o.o. z Poznania (Lider Konsorcjum) i Grontmij CARL BRO A/S Granskoven 8 z Danii (Partner Konsorcjum).

Cena oferty - 534.951,70 PLN brutto.

W przetargu startowało również Konsorcjum firm w składzie Zamojska Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o. (Pełnomocnik Konsorcjum), Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum), cena oferty - 1.095.255,00 zł brutto.
#17
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych murów kurtynowych i baszt na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu.

Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum: Firma Konserwatorska Piotr Białko - Zabytki Malarstwa Rzeźby, Architektury z Krakowa oraz Przedsiębiorstwo Budowlane Francuz Sp.J. z Krakowa. Cena wybranej oferty wynosi 2 496 447,40 zł.

W przetargu wystartowały także:
 • Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A., Oddział w Lublinie,
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe INWEST-BUD z Sanoka,
 • Usługi Ogólnobudowlane KONTUR Bogusław Majchrowicz z Krasiczyna.
#18
Cytat:Przebudują salę widowiskową w Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu

Dariusz Delmanowicz, nowiny 24.pl 06.07.2010r.

Zamek Kazimierzowski, będący wizytówką Przemyśla i jego najbardziej rozpoznawalnym zabytkiem, do 2012 roku przejdzie gruntowną modernizację.

Zakres prac na Zamku Kazimierzowskim obejmuje m.in.: przebudowę sali teatralnej polegającą na zmianie ukształtowania widowni strefy proscenium, z odtworzeniem balkonów bocznych i nowym wystrojem wnętrza.

Modernizacją objęte zostanie zaplecze dla aktorów, sala kominkowa w Baszcie Wschodniej.

Przewidziano ponadto renowację dziedzińca i zagospodarowanie wzgórza zamkowego, remont alej wraz z ciągiem schodów, wymianę oświetlenia, zabezpieczenia skarpy wzgórza przed osuwaniem, utworzenie nowego punktu widokowego na miasto.

Do 2012 roku pracami objęty będzie też park miejski.
#19
Takie małe sprostowanie - całkowity koszt projektu pn. „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu" to 22 448 363,92 zł a nie jak wcześniej podawano 19 020 000,00 zł...

źródło: http://si.podkarpackie.pl/RozwojRegionalny/K0/?id=1904
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
#20
Ogłoszony został przetarg "Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Przemyślu".

Zakres realizacji obejmuje następujące zadania:
 1. Modernizacja oświetlenia parkowego polegająca na całkowitej wymianie istniejących opraw i źródeł światła, wymianie okablowania i słupów.
 2. Modernizacja alejek parkowych
 3. Rewaloryzacja ekosystemu stawowego
 4. Budowa i uzupełnienie elementów małej architektury
http://www.przetargi.egospodarka.pl/2390...010_2.html
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości