Forum Przemyskich Inwestycji
Remonty kamienic, willi, budynków itp. - Wersja do druku

+- Forum Przemyskich Inwestycji (https://frp.com.pl/forum)
+-- Dział: Architektura i Estetyka Miasta (https://frp.com.pl/forum/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Dział: Remonty zabytków (https://frp.com.pl/forum/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Wątek: Remonty kamienic, willi, budynków itp. (/showthread.php?tid=97)RE: Remonty kamenic, willi, budynków itp. - hmm - 02-11-2011

Owszem, zarządzenie Prezydenta obowiązuje od 5.5.2010 r. Były związane z nim spore nadzieje choć od początku niepokoił zakres ograniczony do nieruchomości i obiektów wymienionych w § 1 pkt 1. Niestety, jak się okazuje po półtora roku funkcjonowania zarządzenia, wykonanie jest całkowicie bezskuteczne.

Cytat:Zarządzenie nr 70/2010
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 5 maja 2010

w sprawie wytycznych do umieszczania reklam oraz innych elementów scenografii miasta, na nieruchomościach i obiektach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m. Przemyśla oraz na nieruchomościach i obiektach będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 i Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 175 poz. 1457 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, z 2009 r. Nr 223 poz. 1458 i Nr 52 poz. 420 oraz z 2010 r. Nr 157 poz. 1241).

zarządza się co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się wskazania dotyczące umieszczania reklam oraz informacji wizualnej, a także innych elementów scenografii miasta, na nieruchomościach i obiektach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m. Przemyśla. oraz na nieruchomościach i obiektach będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl.
2. Zarządzenie nie dotyczy:
 Obszarów pasa drogowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.),
 Wnętrz obiektów budowlanych.
§ 2
1. Wskazania dotyczące umieszczania reklam i elementów scenografii miasta, określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wskazania opisane w załączniku Nr 1 dotyczą reklam o powierzchni większej od 0,06 m2.
3. Zakres stref, obszarów objętych ochroną prawną wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz terenów Twierdzy Przemyśl określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Wzór umieszczania tablic instytucji przedstawia załącznik nr 3.
5. Materiały historyczne dotyczące witryn sklepowych oraz koncepcje rozwiązań zaprojektowanych na ich podstawie przedstawia załącznik nr 4.
6. Materiały historyczne dotyczące ogródków letnich oraz koncepcje rozwiązań zaprojektowanych na ich podstawie przedstawia załącznik nr 5.
7. Koncepcje rozwiązań reklam na ścianach szczytowych kamienic przedstawia załącznik nr 6.
8. Koncepcje tablic informacyjnych dla obiektów wchodzących w skład zespołu fortyfikacji Twierdzy Przemyśl przedstawia załącznik nr 7.
9. Wzór wniosku do Prezydenta Miasta Przemyśla o wydanie opinii w sprawie formy
i lokalizacji reklamy przedstawia załącznik nr 8.
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wieloosobowemu stanowisku ds. ochrony
i konserwacji zabytków UM, które w sprawie opiniowania reklam działa przy pomocy Komisji powołanej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla nr 23/10 z dnia 18 lutego 2010 r.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Robert ChomaRE: Remonty kamenic, willi, budynków itp. - PatricBateman - 02-11-2011

Ulica Kapitulna:

[Obrazek: 50191641053718261721.jpg]

[Obrazek: 49124681006870857897.jpg]

Rynek lub ul. Kazimierzowska (nigdy nie wiem która):

[Obrazek: 87269742863622005858.jpg]
RE: Remonty kamenic, willi, budynków itp. - Gała - 02-11-2011

(02-11-2011, 18:46)PatricBateman napisał(a): Ulica Kapitulna:
Te "gołębniki" całkiem oszpeciły budynek.Ale cóż.Taka już przemyska moda.
Rynek lub ul. Kazimierzowska (nigdy nie wiem która):
Rynek 7.
RE: Remonty kamenic, willi, budynków itp. - Kostek - 02-11-2011

A te gołąbki to nie były tam od zawsze ?


RE: Remonty kamenic, willi, budynków itp. - matis358 - 02-11-2011

Cały efekt psują reklamy. Kolorowa reklama powinna zawisnąć na rynku.. zielonym a tamte panie na oknach to już totalna porażka. A to wszystko w centrum miasta - parę metrów od urzędu.


RE: Remonty kamenic, willi, budynków itp. - Gała - 03-11-2011

(02-11-2011, 19:22)Kostek napisał(a): A te gołąbki to nie były tam od zawsze ?

Tak samo jak od "zawsze" były na gmachu seminaryjnym, na budynku po muzeum archidiecezjalnym a teraz prywatnej szkole i na kamienicy przy wschodniej pierzei Rynku.


RE: Remonty kamenic, willi, budynków itp. - Gała - 03-11-2011

W trakcie remontu kamieniczka przy Grunwaldzkiej 41a oraz dom na rogu 3 Maja i chyba Sułkowskiego.W każdym razie to ten przy krzyżu.


RE: Remonty kamenic, willi, budynków itp. - hmm - 03-11-2011

(03-11-2011, 7:36)Gała napisał(a):
(02-11-2011, 19:22)Kostek napisał(a): A te gołąbki to nie były tam od zawsze ?

Tak samo jak od "zawsze" były na gmachu seminaryjnym, na budynku po muzeum archidiecezjalnym a teraz prywatnej szkole i na kamienicy przy wschodniej pierzei Rynku.

Do tego jeszcze trzeba dodać Dworek Orzechowskiego.

Generalnie jednak jakość tegorocznych remontów jest naprawdę wysoka. Z drugiej strony nawet na zdjęciach z wyremontowanymi kamienicami widać jak jeszcze wiele pozostało do zrobienia. Co ciekawe i dobrze widoczne na ostatnich zdjęciach, nie ma ani jednej wyremontowanej ostatnio kamienicy, której sąsiadka nie wymagałaby remontu.
RE: Remonty kamenic, willi, budynków itp. - Żyku - 04-11-2011

trwa remont elewacji budynku Kasprowicza 30:

[Obrazek: 17751814.jpg]

[Obrazek: 24141957.jpg]

[Obrazek: 55353094.jpg]

[Obrazek: 77484770.jpg]

[Obrazek: 26253119.jpg]
zakończono remont kominów i wymianę pokrycia dachowego na budynku Wodna 7:

[Obrazek: wodna7.jpg]


RE: Remonty kamenic, willi, budynków itp. - gregory - 06-11-2011

Kolejne rusztowania przy Lelewela 1 i na Grunwaldzkiej (przed Szubrytem)