Aspekt inwestycyjny poszerzenia granic miasta

Wtorek, 12 stycznia 2010

Czyli jakie korzyści w sferze inwestycyjnej daje poszerzenie granic administracyjnych Przemyśla.

Aspekt inwestycyjny poszerzenia granic miasta

 

Poszerzenie granic miasta zwiększa szanse na rozwój całego regionu. Dlatego też należy pamiętać, że w całej tej sprawie nie mówimy o jednostronnym spojrzeniu mieszkańców miasta, lecz o konieczności realizacji wspólnych celów i dostrzegania możliwości jakie przed nami się pojawiają. Aspekt inwestycyjny jest jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za takim rozwiązaniem. Poniżej prezentujemy Państwu najistotniejsze możliwości rozwoju powiększonego miasta związane z nowymi inwestycjami.

 

1. Poszerzenie granic to przede wszystkim pozyskanie nowych terenów pod inwestycje.
Inwestorzy szukają atrakcyjnych i dobrze skomunikowanych terenów, posiadających obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Budownictwo mieszkaniowe, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, centra logistyczne, tereny sportowo-rekreacyjne – to potencjalne kierunki rozwoju Przemyśla.
Aktualny stopień zabudowy miasta szacowany jest na ok. 70%. W tej sytuacji możliwości wydzielenia nowych terenów pod inwestycje są bardzo ograniczone lub wręcz niemożliwe.

2. Z poszerzeniem granic miasta wiążą się również nowe zadania inwestycyjne, które na wnioski mieszkańców przyłączonych terenów będą mogły być zapisywane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Przemyśla. Będą to zadania z zakresu m.in. budowy i remontu dróg, sieci technicznej, oświetlenia, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, inwestycje o charakterze lokalnym, itp. Zapis w tym strategicznym dla miasta dokumencie wiąże się jednocześnie z zabezpieczeniem środków na te cele.

3. Otwierają się większe możliwości ujęcia przedmiotowych terenów we wnioskach składanych przez Gminę Miejską Przemyśl w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na realizowane projekty.
Miasto ma wykwalifikowaną kadrę, doświadczenie, jak również niemałe sukcesy w aplikowaniu o fundusze z Unii Europejskiej. Miasto ma także większe możliwości zapewnienia wymaganego wkładu własnego do projektu. W tym kontekście wspomnieć trzeba również o opracowywanej w 2009 roku koncepcji wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie miasta.

4. Przemyśl jest postrzegany jako miasto wyjątkowo atrakcyjne turystycznie. Potwierdza się to w rosnącej liczbie odwiedzających nas turystów. Niedawno uchwalona Strategia Rozwoju Turystyki określiła kierunki rozwoju Przemyśla w tym zakresie. Miasto z roku na rok, w miarę posiadanych możliwości, inwestuje w turystykę, w jedną z najprężniej obecnie rozwijających się gałęzi gospodarki.

W najbliższym czasie realizowane będą inwestycje w ramach Zespołu Parków Kulturowych Twierdzy Przemyśl, polegające na kompleksowym zagospodarowaniu fortów i związanych z nimi zabytków. Wramach funduszy unijnych zostały zabezpieczone już środki na ten cel. Do dalszej realizacji celów wyznaczonych w strategii nieodzowna jest ścisła współpraca z okolicznymi miejscowościami oraz pozyskanie nowych terenów przeznaczonych na tworzenie bazy rekreacyjno – turystycznej.

5. Jako argument dodatkowy, chociaż nie mniej ważny może posłużyć fakt większych możliwości w zakresie promocji przyłączonych terenów. Narzędzia promocyjne, jakimi dysponuje miasto są nieporównywalnie większe od tych, jakie w swoich rękach mają mniejsze gminy. Wydawnictwa, reklama w mediach, platformy internetowe, rozwiązania informatyczne, prezentacja miasta na targach krajowych i zagranicznych, kampanie promocyjne, środki finansowe na ten cel, to tylko niektóre możliwości zwrócenia uwagi i przyciągnięcia do Przemyśla inwestorów i turystów.

 

źródło: www.przemysl.plZapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum dyskusyjnym